AN APPROACH BASED ON METAPHOR THEORY TO THE WILHELM-SONGS, A CYCLE OF POEMS BY OTTÓ TOLNAI

  • Csilla Utasi University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: József Pechán, Wilhelm-Songs, cognitive linguistics, sequence formation, double reference

Abstract

The notional and semantic construction of a thing or a rudimentary scene in Ottó Tolnai’s poems is created from the viewpoint of the idiot in a painting by József Pechán. Behind Wilhelm, the narrator’s linguistic representation yet another mind unfolds. This second mind finds the narrator’s place in the world on the one hand, and creates metaphorical connotations in the idiot’s utterances on the other. The author of this paper throws light onto the relationship of these two minds emerging in the Wilhelm-Songs using Ricoeur’s metaphor theory.

References

Bordás Győző–Duranci, Bela. 1982. A két Pechán. Újvidék: Forum.
Bordás Győző–Duranci, Bela–Németh Ferenc. 2008. Pechán József – Jožef Pehan. Újvidék: Forum.
Jakobson, Roman. 1972 [1969]. Hang – Jel – Vers. Ford. Barczán Endre et al. Budapest: Gondolat.
Kalapis Zoltán. 1986. A fénykép szerepe Pechán József festészetében. Híd (7–8): 927–948.
Kertész András. 2000. A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Magyar Nyelvőr (2): 209–225.
Kövecses Zoltán. 2005. A metafora: Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.
Ricoeur, Paul. 2006. Az élő metafora. Ford. Jeney Éva. Budapest: Osiris.
Tolcsvai Nagy Gábor. 2003. A metafora alakulástörténete a magyar lírai modernségben: Történeti tipológiai vázlat. In Hang és szöveg: Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben, szerk. Bednanics Gábor–Bengi László–Kulcsár Szabó Ernő–Szegedy-Maszák Mihály. 26–61. Budapest: Osiris.
Tolnai Ottó. 1977. Pechán József. Híd (6): 792–799.
Tolnai Ottó. 1992. Wilhelm-dalok, avagy a vidéki Orpheusz. Pécs: Jelenkor Kiadó.
Published
16. 12. 2015.
Section
Članci