ATTRACTION AND REVULSION, A FORGOTTEN LOVE POETRY

  • Annamária Varró Pázmány Péter Catholic University, Literary Studies PhD, Budapest, Hungary
Keywords: János Pilinszky, love poetry, body representation, Attila József, Lőrinc Szabó

Abstract

The paper attempts to analyze poems that have elided critical reception up to now. The author applies the standard discourse analysis and tries to give a new interpretive approach while keeping the standard critical reception in mind. Pilinsky’s love poetry is one of the groups of poems untouched by critical reception, undeservedly and consistently ignored for social or political reasons.

References

Bókay Antal. 2003. A líra öndekonstrukciója. In Kereszteződések: Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben, szerk. Bókay Antal–M. Sándorfi Edina. 65–80. Budapest: Janus–Gondolat.
Bókay Antal. 2004. József Attila poétikái. Budapest: Gondolat.
Bókay Antal. 2006. Líra és modernitás – József Attila én-poétikája. Budapest: Gondolat.
Cseke Ákos–Tverdota György. 2009. A tisztaság könyve. Budapest: Universitas.
De Man, Paul. 1991. Szemiológia és retorika. In Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla. 115–129. Budapest: Cserépfalvi.
Heidegger, Martin. 2004. Lét és idő. Budapest: Osiris.
Horváth Kornélia. 1999. Tűhegyen: Versértelmezések a késő modernség magyar lírájának köréből. Budapest: Krónika Nova.
Horváth Kornélia. 2008. Léptek és rovátkák. Az Apokrif ars poeticája. In Apokrif: A tizenkét legszebb magyar vers 2. 95–105. Szombathely: Savaria University Press.
Kabdebó Lóránt. 2012. Szabó Lőrinc és a test. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica 17 (1): 87–101.
Kulcsár Szabó Ernő. 1993. A magyar irodalom története 1945–1991. Budapest: Argumentum.
Kulcsár Szabó Ernő. 2004. A „szerelmi” líra vége. „Igazságosság” és intimitás kódolása a későmodern költészetben. http//mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000426.pdf (2015. márc. 7.)
Kulcsár-Szabó Zoltán. 1998. Hagyomány és kontextus. Budapest: Universitas Könyvkiadó.
Kulcsár-Szabó Zoltán. 2010. Tükörszínjátéka agyadnak: Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. Budapest: Ráció.
Mártonffy Marcell. 2007. Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd. Irodalomtörténet (1): 67–93.
Pilinszky János. 1995. Naplók, töredékek. http//dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=1&docId=7513&secId=812593&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Pilinszky+J%C3%A1nos&limit=1000&pageSet=1
Pilinszky János. 2003. Összes versei. Budapest: Osiris.
Pilinszky János. 2010. Beszélgetések. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum. http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=876&secId=81727&limit=10&pageSet=1
Radnóti Sándor. 1981. A szenvedő misztikus: Misztika és líra összefüggése. Budapest: Akadémiai.
Schein Gábor. 1998. Poétikai kísérlet az Újhold költészetében. Budapest: Universitas.
Szávai Dorottya. 2005. Bűn és imádság. Budapest: Akadémiai.
Szávai Dorottya. 2009. A „te” mint szóesemény. Pilinszky János: Juttának. In A „te” alakzatai: Dialógus és szubjektum a lírában. 40–72. Budapest: Kijárat.
Szimbólumtár. http//www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#gorg%C3%B3k (2015. ápr. 4.)
Tolcsvai Nagy Gábor. 1998. Pilinszky János. Pozsony: Kalligram.
Török Endre szerk. 1983. Beszélgetések Pilinszky Jánossal. Budapest: Magvető.
Tverdota György. 2005. József Attila szerelmi ódája. In Határolt végtelenség: József Attila-versek elemzései. 83–142. Budapest: Osiris.
Varró Annamária. 2014. Metafora-metafizika-mitológia, a költői nyelv működése Pilinszky János A szerelem sivataga című versében. In „Az ideál mindazonáltal megőrződik”: Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére, szerk. Horváth Kornélia–Osztroluczky Sarolta. 327–338. Budapest: Gondolat.
Varró Annamária. 2015. „…amiről csak hasonlatok beszélnek”. A köztesség poétikája Babits Mihály, Pilinszky János és Petri György egy-egy versében. In Babits és kortársai, szerk. Majoros Györgyi–Sipos Lajos–Tompa Zsófia. 367–377. Budapest: Napkút.
Published
16. 12. 2015.
Section
Članci