SÁNDOR MÁRAI’S RELATIONS WITH RUSSIAN LITERATURE

  • Ibolya CZETTER
Keywords: intertextuality, literary canonization, narratology, crisis-novel, dialogue- novel

Abstract

In the intertextual landscape of the 20th century Hungarian literature a great deal of attention has been devoted to mapping the influence of Italian, German, Spanish and French culture and literature on Márai’s works. However, the impact of Russian literature on the Hungarian author’s oeuvre seems to have escaped the attention of literary scholarship. The present study sets out to throw light on the Russian authors Márai thought highly of, and whose ideas, views or individual works were mentioned or dealt with in his essays, diary entries or other writings. Additionally, an attempt has been made to pinpoint what these intellectual and literary encounters reveal about Márai’s literary taste, world view and last but not least, what referential or intertextual connections are shared by Márai and these Russian authors.

References

Bahtyin, Mihail Mihajlovics. 1976. A szó esztétikája. Budapest: Gondolat.
Bahtyin, Mihail Mihajlovics. 2007. Bahtyin archívumából. 173–217. In A tett filozófiája . A szó a regényben. Budapest: Gond-Cura.
Bernáth Árpád–Bombitz Attila szerk. 2005. Posztumusz reneszánsz: Tanulmányok Márai Sándor német nyelvű utóéletéhez . Szeged: Grimm Könyvkiadó.
Czetter Ibolya. 2009. „Az életet, úgy, ahogy van, nem lehet megérteni”: Az idő és az emlékezet szerveződése és szövegszervező szerepe Márai Sándor Egy polgár vallomásai című művében. In Hagyomány és kánon: A Nyugat első száz éve, szerk. Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Kovács Ágnes. 182–202. Szombathely: Savaria University Press.
Faix Dóra. 2012. Márai Sándor műveinek fogadtatása a spanyol nyelvterületeken. In Mérleg és eszmecsere Márairól, szerk. Czetter Ibolya. 259–271. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Fried István. 2001. Márai Sándor és a spanyol világ. Nagyvilág 66 (7): www.inaplo. hu/nv/200107/17.html (2016. aug. 16.)
Fried István. 2002. „Ne az író történjen meg, hanem a műve”: A politikus és az irodalmi író Márai Sándor . Budapest: Argumentum.
Fried István. 2005. Márai Sándor és a francia irodalmi kontextus. Forrás 37 (6): www. forrasfolyoirat.hu/0506/fried.html (2016. aug. 16.)
Fried István. 2006. A szláv–magyar irodalmi/kulturális kapcsolatok: Különös tekin- tettel az orosz–magyar viszonylatokra. In Bevezetés a XIX . századi orosz irodalom történetébe . http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Szlavisztika/78Kro%F3/aaz2/ y721.pdf (2016. aug. 16.)
Fried István. 2006. Márai Sándor és Franz Kafka. Tiszatáj, 60 (7): 73—81. Fried István. 2007. Siker és félreértés között. Szeged: Tiszatáj Könyvek.
Fried István. 2011. A világirodalom Márai Sándora. Irodalomtörténet 92 (4): 568–582.
Gintli Tibor. 2015. Elbeszélői helyzet és anekdotikus narráció: Márai Sándor: San Gennaro vére. Alföld 66 (12): 88–99.
S. Horváth Géza. 2006. Dosztojevszkij polifonikus regénye: Mihail Bahtyin: Doszto- jevszkij poétikájának problémái. In Bevezetés a XIX . századi orosz irodalom törté- netébe . http:// gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Szlavisztika/78Kroó/aaz2/y541.pdf (2016. aug. 16.)
Kroó Katalin. 2010. Beköszöntő. In Szabó Tünde. A szerelem emlékezete. Három Márai- regény. 7–9. Budapest: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás, ELTE Doktori Program.
Kulcsár-Szabó Zoltán. 2011. A liberális demokrácia „forradalma”. Irodalomtörténet 92 (4): 536–567.
Lőrinczy Huba. 1997. Ambrustól Máraihoz. Szombathely: Savaria University Press.
Lőrinczy Huba. 1998. Búcsú egy kultúrától . Szombathely: Savaria University Press.
Lőrinczy Huba. 2002. Világkép és regényvilág. Szombathely: Savaria University Press. Márai Sándor. 1990. Napló 1943–1944 . Budapest: Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó Márai Sándor. 1992a. Dosztojevszkij. In Ihlet és nemzedék . Budapest: Akadémiai Kiadó–Helikon Kiadó.
Márai Sándor. 1992b. Egy rossz házasság, Bestseller. In Ihlet és nemzedék . Budapest: Akadémiai Kiadó–Helikon Kiadó.
Márai Sándor. 1994. Háború és béke. In Vasárnapi krónika . Budapest: Akadémiai Kiadó–Helikon Kiadó.
Márai Sándor. 1999. Napló 1984–1989. Budapest: Helikon Kiadó.
Márai Sándor. 2000. Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Pozsony: Kalligram.
Márai Sándor. 2003a. Könyvek között. In Írók, költők, irodalom. 219–222. Budapest: Helikon Kiadó.
Márai Sándor. 2003b. Könyvespolc. In Írók, költők, irodalom. 215–218. Budapest: Helikon Kiadó.
Márai Sándor. 2003c. Puskin sikere. In Írók, költők, irodalom. 109–111. Budapest: Helikon Kiadó.
Márai Sándor–Dormándi László szerk. 2003. Oroszország Márai Sándor szemével. Budapest: XX. Század Intézet.
Márai Sándor. 2004. Japán kert I. Válogatta és az utószót írta: Gyüre Lajos. Pozsony/ Bratislava: Madách–Posonium.
Márai Sándor. 2006 . Föld, föld! . . . Budapest: Helikon Kiadó.
Márai Sándor. 2012. Ázsia és Európa. In Sok a nő?: Publicisztika 1940–1942 . Budapest: Helikon Kiadó.
Márai Sándor. é. n.a. Napló 1958–1967. Budapest: Akadémiai–Helikon Kiadó. Márai Sándor. é. n.b. Napló 1976–1983 . Budapest: Akadémiai–Helikon Kiadó.
Márfai Molnár László. 2000. Esszémodalitás Márainál az Ihlet és nemzedékben. Irodalomtörténet . 31 (4): 565–571.
Márfai Molnár László. 2001. A narráció ideje. Műhely 24 (2): 57–60.
Mészáros Tibor. 2008. Az élet orgazdája az ember: Vágy a teljes életmű után. Gondolatok Márai Sándor Föld című művének részletei kapcsán. Forrás 40 (4): 19–50.
Ortega y Gasset, José.1993. Gondolatok a regényről. Ford. Puskás Lajos. Budapest: Hatágú Síp Alapítvány.
Szabó Tünde. 2010. A szerelem emlékezete: Három Márai-regény. Budapest: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás, ELTE Doktori Program.
Szávai János. 2008. A kassai dóm: Közelítések Márai Sándorhoz . Pozsony: Kalligram. Szegedy-Maszák Mihály.1991. Márai Sándor . Budapest: Akadémiai Kiadó.
Szitár Katalin. 2011. San Gennaro a költői elbeszélésben. Alföld 62 (6): 97–106.
Szűcs Gabriella. A gyertyák csonkig égnek németországi recepciójáról (kézirat).
Tolcsvai Nagy Gábor. 1999. A személyiséget állító tökéletes nyelv eszménye. In „Nem találunk szavakat”: Nyelvértelmezések a mai magyar prózában . Pozsony: Kalligram.
Triznya Péter. 2000. Márai Sándor sikere Olaszországban 1998–1999-ben. In Szőnyi Zsuzsa. Vándor és idegen. Budapest: Kortárs Kiadó.
Worowska, Teresa. 2012. Márai Sándor lengyel recepciója. In Mérleg és eszmecse- re Márairól, szerk. Czetter Ibolya. 203–207. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Published
17. 02. 2017.
Section
Članci