IN THE WAKE OF GREAT PREDECESSORS…

  • Anna KOLLÁTH
Keywords: Department of Hungarian, Maribor University, Mura region, contact dialect, sociodialectology, dialect word

Abstract

This paper aims to give an account of (socio)dialectology researches that have been carried out at or connected to the Department of Hungarian Language and Literature of the University of Maribor’s Faculty of Arts. Based on the works of great predecessors (the Atlas researchers, Olga Penavin, members of the Szombathely dialectological workshop, local collectors, linguists and non-linguists) it presents the dialectal collections and their processing in recent years. As the only department that teaches Hungarian linguistics and literature in Hungarian language in Slovenia, we consider it very important to get our students involved in dialectal researches. The empirical material of this paper is made up of two recent lexical collections (Szentlaszlo, Dobronak) carried out by students that allow us to make comparisons (real time analyses) between the dialect set and the existing material and analyses. Passing on the lexis of dialects, keeping the local dialects and  bi- or multilingualism within the mother tongue is a crucial segment of mother tongue conservation,  and one of the most prominent features of identity development.

References

Balogh Lajos. 2002. Penavin Olga (1916–2001). Magyar Nyelv 98 (1): 116–118.
Balogh Lajos. 2004. Büki tájszótár. Szombathely: Vasi Szemle Szerkesztősége.
Benő Attila. 2014. Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Erdélyi Tudományos Füzetek 281. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.
Bokor József. 2009. Nyelviség és magyarság a Muravidéken. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
Gasparics Judit. 2014. A muravidéki magyarok nyelvhasználata és nyelvváltozatai. Doktori értekezés. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvtudományi Doktori Program, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Alprogram.
Kolláth Anna. 2005. Magyarul a Muravidéken. Maribor: ZORA 39.
Kolláth Anna. 2016. Nyelvek, nyelvváltozatok és a modern média a kisebbségi kétnyelvűségben. Előadás a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja Berzsenyi Dániel Tanárképző Kara által szervezett VI. Dialektológiai Szimpozionon (Szombathely, 2015. szeptember 2–4.). Sajtó alatt.
Kološa Tanja. 2016. Magyar nyelv és nyelvhasználat a szlovéniai Dobronakon. Egy kérdőíves szókészleti vizsgálat eredménye. Szakdolgozat. Maribor: Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék.
Kovač Tünde. 2015. A tömegkommunikációs műfajok nyelvezete muravidéki felhasználók körében. Szemináriumi dolgozat. Kézirat.
Láncz Irén. 2012. Penavin Olga gyűjtőútjai a Muravidéken. In Penavin Olga a Muravidéken, szerk. Halász Albert. Bánffy Napok 2012. Penavin Olga nemzetközi tudományos emlékkonferencia. 13–22. Lendva: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség–Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
Lanstyák István. 2005. Kölcsönszavak a magyar nyelv határon túli változataiban. In Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat: A 2005. október 20–21-i somorjai konferencia előadásai, szerk. Vörös Ferenc. 21–26. Budapest–Nyitra–Somorja: Magyar Nyelvtudományi Társaság–Konstantin Egyetem Közép-európai tanulmányok Kara–Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum.
Lanstyák István. 2006. Nyelvből nyelvbe. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
B. Lőrinczy Éva főszerk. 1979–2010. Új magyar tájszótár I–V. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Penavin Olga. 1961. Szécsiszentlászlai szójegyzék. Magyar Nyelvőr 85 (4): 460–463.
Penavin Olga. 1966. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 116. szám.
Silling István. 2012. A nyelvjárás- és néprajzkutató Penavin Olga professzorról és muravidéki gyűjtéseinek anyagából. In Halász Albert szerk. Penavin Olga a Muravidéken. Bánffy Napok 2012. Penavin Olga nemzetközi tudományos emlékkonferencia. 23–32. Lendva: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
Szabó Mária. 2006. Tájszójegyzék. Lendva vidéki tájszavak szótárszerű gyűjteménye. Lendva: MNMI.
Toplak Rudolf. 2016. Tájszavak élete a szlovéniai Goricskón: Egy szókészleti gyűjtés néhány tanulsága. Szakdolgozat. Maribor: Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék.
Végh József. 1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Zágorec-Csuka Judit. 2016. Nyelvjárás és nyelvhasználat a muravidéki Kapcán. In Naptár 2016. 135–156. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
Published
21. 02. 2017.
Section
Članci