SONNET-VARIATIONS IN PETRI GYÖRGY’S VOLUME ENTITLED “VALAMI ISMERETLEN” [SOMETHING UNKNOWN]

  • Kornélia HORVÁTH
Keywords: metre, rhythm, sonnet, semantics, individual poetics

Abstract

This paper examines the sonnets of György Petri’s lyrical volume entitled “Valami ismeretlen” [Something Unknown] published shortly after the change of the political system in Hungary in 1990. It seems quite interesting that this verse-form (sonnet) has a minimal representation in the first two volumes of this Hungarian poet, while it becomes more frequent – three sonnets per volume in general – in his later books of verse. The book “Something Unknown” seems to be unique from this aspect, since it contains nine sonnets in a very purposeful and structured form regarding the composition of the entire volume. Therefore the methodology and perspective of our paper focuses on a metrical and rhythmical analysis, which attempts to approach and interpret its results not on a descriptive, structuralist basis but rather from the aspect of semantic and poetic effects.

References

Alighieri, Dante. 2016. Isteni Színjáték. Ford. Nádasdy Ádám. Budapest: Magvető.
Ferencz Győző. 19952. Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Gáldi László. 1961. Ismerjük meg a versfomákat. Budapest: Gondolat.
Horváth Kornélia. 2000. Szem, csillag, éjszaka (Pilinszky János: Senkiföldjén). In Tűhegyen: Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. 47–76. Budapest: Krónika Nova.
Horváth Kornélia. 2006. Versnyelv és műfajváltás József Attila Rejtelmek című versében. In A versről. 59–78. Budapest: Kijárat.
Madách Imre. 1984. Az ember tragédiája. Budapest: Szépirodalmi.
Máriáss Anna. 2015. A későmodern költészettörténeti tradíció továbbélése Rab Zsuzsa Kő és madár című kötetében. In „…kettős, egymást tükröző világban”: Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában, szerk. Boros Oszkár, Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta. 155–191. Budapest: Gondolat.
Petri György. 2003. Munkái I. Összegyűjtött versek, szerk. Réz Pál, Lakatos András és Várady Szabolcs. Budapest: Magvető.
Szepes Erika–Szerdahelyi István. 1981. Verstan. Budapest: Gondolat.
Szondi, Peter. 2015. A filológiai megismerésről. Vár Ucca Műhely (Irodalmi és művészeti lap) 13 (47): 9–26.
Tóth Krisztina. 2004. Síró ponyva. Budapest: Magvető.
Published
21. 07. 2017.
Section
Članci