HUNGARIAN LANGUAGE USE IN THE ARTICLES AND READERS’ COMMENTS OF THE DAILY PAPER “MAGYAR SZÓ ONLINE”

  • Réka SÓLYOM Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék Budapest, Magyarország solyom.reka@kre.hu,
Keywords: Hungarian language use in Vojvodina, effects of language contact, bilingualism

Abstract

The paper analyses the use of Hungarian in the language use of Hungarian speakers living in a bilingual environment in Vojvodina. The corpus of the analysis comprises articles and related comments in the daily paper, “Magyar Szó”, published online between 13th and 19th December 2016. The aim of the analysis is to point out those characteristics that occur due to the effect of language contact (e.g. differences in morphology, vocabulary, and effects of feminization and analytization), and to illustrate them with relevant examples from the corpus. On the one hand, the analysis can be considered as a continuation of the analyses done in 2011 and in 2015, on the other, it is a step further, since connections, agreements, and changes were followed up between the data gained in the earlier years and in 2016.

 

References

Bene Annamária. 2012. Vajdaság, egyetem, kétnyelvűség. In A vajdasági magyarok nyelvhasználati szokásairól: Szocio- és pszicholingvisztikai tanulmányok. 9–27. Becse: Bene Annamária–Lux Color Printing.
Bódi Zoltán. 1998. Internetes kommunikáció–beszédkommunikáció. In Beszédkutatás ’98: Beszéd, spontán beszéd, beszédkommunikáció, szerk. Gósy Mária. 178–188. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete.
Göncz Lajos. 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest–Újvidék: Osiris Kiadó–Forum Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely.
Göncz Lajos. 2004. A vajdasági magyarság kétnyelvűsége. Szabadka: MTT Könyvtár 8.
Hegedűs Rita. 2004. Magyar nyelvtan: Formák, funkciók összefüggések. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
ISZ = Tolcsvai Nagy Gábor. 2007. Idegen szavak szótára. Budapest: Osiris Kiadó.
Kontra Miklós. 2014. Néhány különbség a muravidéki és a vajdasági magyar nyelv között. In Sokszínű nyelvészet–nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére, szerk. Gróf Annamária–N. Császi Ildikó–Szoták Szilvia. 182–185. Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet.
Molnár Csikós László. 1989. A magyar nyelv helyzete Jugoszláviában. Magyar Nyelvőr 113 (2): 162–175.
Molnár Csikós László. 1998. A középfok melletti -nál, -nél ragot helyettesítő -tól, -től rag régen és ma. In Nyelvi változó – nyelvi változás, szerk. Sándor Klára. 229–234. Szeged: JGYF Kiadó.
Sólyom Réka. 2012. Vajdasági magyar nyelv és stílus. A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban. Hungarológiai Közlemények 13 (1): 31–41.
Sólyom Réka. Megjelenés előtt. Kontaktusnyelvi hatások a mai vajdasági magyarnyelv-használatban: egy online napilap cikkeinek és kommentjeinek jellemzői. (A VI. Dialektológiai Szimpozionon Szombathelyen 2015. szeptember 3-án elhangzott előadás írott változata.)
Termini Kutatóhálózat. http://ht.nytud.hu/htonline (2016. dec. 13–19.)
Internetes források:
http://www.magyarszo.rs (2016. dec. 13–19.)
https://www.facebook.com/magyarszo (2016. dec. 13–19.)
Published
21. 07. 2017.
Section
Članci