JÁNOS ARANY, AND THE RHETORIC

  • Anna ADAMIKNÉ JÁSZÓ
Keywords: rhetoric, argumentation, example, enthymeme, topical logic, humour

Abstract

The paper consists of two parts. In the first part, it was absolutely necessary to write about János Arany’s comprehension of rhetoric, emphasizing that it was similar to the views of theories written by writers in the second half of the 20th century, e. g. Chaïm Perelmanin. It is important to concisely characterize authentic rhetoric because several misunderstandings exist about it in public opnion. The second part gives a brief description of Arany’s conception of humour, and quotes instances of his humour of argumentation, namely, of rhetorical example, the enthymeme, and also gives examples for topical logic: definition, genus-species relation and whole-part relation, causeeffect relation, and dilemma. Tropes and schemes in the writer’s view are connected to topical logic. Finally, attention is drawn to the problem of the way Arany is taught in high school: his poetry is simplified and one-sided, his humorous poems are left out, therefore, changes are required.

References

Adamik Tamás főszerk. 2010. Retorikai lexikon. Pozsony: Kalligram.
Adamikné Jászó Anna. 2013. Klasszikus magyar retorika. Budapest: Holnap Kiadó.
Adamikné Jászó Anna. 2016. Jókai és a retorika. Budapest: Trezor Kiadó.
Arany János. 1962. Széptani jegyzetek. In Arany János. Prózai művek 1. 532–565. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Arisztotelész. 1999. Rétorika. Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Adamik Tamás. Budapest: Telosz Kiadó.
Babits Mihály. 1978. Petőfi és Arany. In Esszék, tanulmányok I. 160–180. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Cicero, Marcus Tullius. 2012. Összes retorikaelméleti művei, szerk. Adamik Tamás. Pozsony: Kalligram.
Ercsey Sándor. 1883. Arany János életéből. Gyulai Pál előszavával és Arany János hatvan levelével. Budapest: Ráth Mór.
Ercsey Sándor. 2004. Arany János életéből. Nagyvárad: Literator.
Ferenczy Géza. 1957. Arany János, nyelvünk búvára és művelője. Magyar Nyelvőr 81 (4): 387–402.
Hantz Jenő. 1888. A humor és Arany János humora. Figyelő 24: 241–263, 351–388, 25: 12–35.
Kaposy Miklós szerk. 2001. Humorlexikon. Budapest: Tarsoly Kiadó.
Kardos Gy. József. 2008. A szellem fölénye: Humor, komikum, szatíra Arany János műveiben. Napút 10 (1): 12–20.
Kibédi Varga Áron. 1983. Retorika, poétika, műfajok. Irodalomtörténet 65 (3): 542–592.
Z. Kovács Zoltán. 2001. Arany humor. Arany János, Bolond Istók és a humor. In A maradék öröme. Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmáról, szerk. Z. Kovács Zoltán–Milbacher Róbert. 148–179. Budapest–Szeged: Osiris–Pompeji.
Négyesy László. 1917. Arany János és a magyar nyelv. Magyar Nyelv 13 (5): 129–141.
Nyilasy Balázs. 1998. Arany János. Budapest: Korona Kiadó.
Nyilasy Balázs. 2011. A 19. századi modern magyar románc. Budapest: Argumentum.
Ong, Walter. 1958. Ramus. Method, and the Decay of Dialogue. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press.
Pécseli Király Imre. 2017. Bevezetés a retorikába két könyvben. (Az 1639-es kiadás fordítása.) Ford. Constantinovitsné Vladár Zsuzsa. Budapest: Anyanyelvápolók Szövetsége–Trezor Kiadó.
Perelman, Chaïm. 1982. The Realm of Rhetoric. Notre Dame–London: University of Notre Dame Press.
Perelman, Chaïm. (Sajtó alatt). A retorika birodalma. Ford. Major Hajnalka. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Quintilianus, Marcus Fabius. 2008. Szónoklattan, szerk. Adamik Tamás. Pozsony: Kalligram.
Riedl Frigyes. 1982. Arany János. Budapest: Szépirodalmi.
Szalay Károly. 1983. Komikum, szatíra, humor. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
Szinnyei Ferenc. 1903. A humorról szóló magyar elméleti irodalom. Egyetemes Philologiai Közlöny 653–666, 735–749.
Szinnyei Ferenc. 1905. Arany János humora. Budapesti Szemle 338: 229–250, 339: 373–399, 340: 56–90.
Szörényi László–Szabó Zoltán. 1997. Kis magyar retorika. Budapest: Helikon Kiadó.
Tarjányi Eszter. 2013. Arany János és a parodisztikus hagyomány. Budapest: Universitas Kiadó.
Tolnai Vilmos. 1917. Arany nyelvművészetéről. Budapesti Szemle 170: 360–374.
Vargha Balázs. 1994. Arany János játékai. Budapest: Enciklopédia Kiadó.

Arany János költeményeit a következő kiadásból idéztem: Arany János összes költeményei. I–III. 1962. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Published
23. 01. 2018.
Section
Članci