THE BIRTH OF THOUGTH IN JÁNOS ARANY’S POEMS

  • Gábor Kovács Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Veszprém, Magyarország
Keywords: poetic discourse, semantic innovation, text equivalent, deixis, allegory

Abstract

In his essay entitled Zrínyi and Tasso János Arany refuses to accept the – in his view – romantic idea that a poet could creat a story out of nothing. His argumentative contemplation on the conventions and traditions of plots and narrative forms demonstrates that the world of a narrative can not be created “out of nothing”. Nevertheless, when he analyses the special relations between verse language and lyric poetry, he seriously ruminates upon the possibility of a thought arising out of nothing. In his poetic practice Arany often uses floating signifiers, deictic elements in the focal points of his poems in order to emphasize the lack of adequate words or ideas. The essay focuses on the process of how an ideologically and semantically smashed and emptied word acquires sense in a poem, and how this special poetic procedure provokes the birth of a new thougth.

References

Arany János. 1951a. Arany János Összes Művei I., szerk. Voinovich Géza. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Arany János. 1951b. Toldi. In Arany János Összes Művei II., szerk. Voinovich Géza. 97–153. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Arany János. 1962. A magyar nemzeti vers-idomról. In Arany János Összes Művei X., szerk. Keresztury Dezső. 218–258. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Arany János. 1975. Arany János – Szilágyi Sándornak, 1850. április 14. In Arany János. Összes Művei XV., szerk. Keresztury Dezső. 273. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Arany János. 1982. Arany János – Egressy Gábornak, 1854. március 19. In Arany János. Összes Művei XVI., szerk. Keresztury Dezső. 400–402. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Arany János. 2004. Arany János – Szemere Pálnak, 1860. április 14. In Arany János. Összes Művei XVII., szerk. Korompay H. János. 389–391. és 865–868. Budapest: Universitas Kiadó.
Barta János. 2003. Még egyszer a lírikus Aranyról (1847–1861). In Arany János és kortársai I., szerk. Imre László. 263–294. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Beardsley, Monroe C. 2012. Az irodalmi alkotás. Ford. Kovács Gábor. In Regényművészet és íráskultúra, szerk. Kovács Árpád. 417–454. Budapest: Argumentum Kiadó.
Berzsenyi Dániel. 2011. Poétai harmonistika. In Berzsenyi Dániel Prózai Munkái, szerk. Fórizs Gergely. Budapest: EditioPrinceps Kiadó.
Eisemann György. 2010. Költészet a költésről: a romantikus hagyomány „romantikátlanító” poetizálása Arany János lírájában. In A későmodern magyar líra. 95–125. Budapest: Ráció Kiadó.
Gyöngyösy László. 1901. Arany János élete és munkái. Budapest: Franklin-Társulat.
Horváth János. 1997. A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése. In Tanulmányok II., szerk. Gönczy Mónika. 7–220. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Hűség a labirintushoz. Beszélgetés Pilinszky Jánossal. Budapest: MTV, 1978. A 23. perctől a 29. percig.
Keresztury Dezső. 1967. „S mi vagyom én…” – Arany János 1817–1856. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Kleist, Heinrich von. 1996. A gondolatok fokozatos kialakulása beszéd közben. Ford. Forgách András. In Esszék, anekdoták, költemények, szerk. Földényi F. László. 167–171. Pécs: Jelenkor Kiadó.
Korompay János. 1972. A kompozíció harmóniateremtő szerepe az elegico-ódában (Letészem a lantot). In Az el nem ért bizonyosság, szerk. Németh G. Béla. 43–74. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kovács Árpád. 2013. A metaforikus azonosítás. In Az irodalmi esemény. 17–28. Budapest: Gondolat Kiadó.
Kovács Gábor. 2010. A történetképző versidom: Arany János elbeszélő költészete. Budapest: Argumentum Kiadó.
Milbacher Róbert. 2009. Elhunyt daloknak lelke? – Az 1850-es évek Arany-lírájának néhány vonásáról. In Arany János és az emlékezet balzsama. 225–265. Budapest: Ráció Kiadó.
Propp, Vlagyimir. 2005. Az átkelés. Ford. Istvánovits Márton. In A varázsmese történeti gyökerei. 197–210. Budapest: L’Harmattan Kiadó.
Riedl Frigyes. 1920. Arany János. Budapest: Pallas Kiadó.
Sőtér István. 1987. Világos után. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Szegedy-Maszák Mihály. 1972. Az átlényegített dal. In Az el nem ért bizonyosság, szerk. Németh G. Béla. 293–358. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Szili József. 1996. Arany hogy istenül – az Arany-líra posztmodernsége. Budapest: Argumentum Kiadó.
Szitár Katalin. 2013. Hiányjelek – Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Budapest: Gondolat Kiadó.
Tarjányi Eszter. 2013. Arany János és a parodisztikus hagyomány. Budapest: Univesitas Kiadó–EditoPrinceps Kiadó.
Tinyanov, Jurij. 1981a. Az irodalmi tény. Ford. Soproni András. In Az irodalmi tény, szerk. Könczöl Csaba. 5–25. Budapest: Gondolat Kiadó.
Tinyanov, Jurij. 1981b. A versnyelv problémája. Ford. Soproni András. In Az irodalmi tény, szerk. Könczöl Csaba. 135–175. Budapest: Gondolat Kiadó.
Voinovich Géza. 1931. Arany János életrajza 1849–1860. Budapest: MTA.
Weöres Sándor. 1973. Negyedik szimfónia – Hódolat Arany Jánosnak. In Tizenegy szimfónia. 35–42. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Published
23. 01. 2018.
Section
Članci