THE STYLISTIC FIGURES OF HUMOUR IN THE MAGDA SZABÓ’S BOOK OF LETTERS

  • Julianna LŐRINCZ
Keywords: humour, irony, sarcasm, repetitive figures, humorous names

Abstract

In this study the author describes linguistic means of expressing humour, irony and sarcasm based on texts in Magda Szabó’s book of letters entitled Dear Kumacs! Letters to Éva Haldimann. Dealing with terminology issues in the beginning of the study, the author states that, since they appear together in humorous texts, in many cases notions of humour, irony and sarcasm are treated as synonyms in literature. The style of the letters by Magda Szabó is characterised by varied tone adequate to the given topics: elaborate, humorous, playful, ironic or sarcastic. The study primarily focuses on playful, humorous and ironic names in the address forms and closing formulas of the texts of the letters. The author chooses from the letters those repetitive figures expressing humour which have text-cohesive function.

References

Domonkosi Ágnes. 2002. Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Domonkosi Ágnes. 2015. Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában. In Acta Academae Pedagogicae Agriensis. tom. 42. 59–69.
Fónagy Iván é.n. [1999]. A költői nyelvről. Budapest: Corvina Egyetemi Könyvtár.
Horváth Katalin. 2013. Mikes Kelemen nyelvi humorának formái és szerepük a „Törökországi levelek”-ben. In Sokszínű humor: A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai, szerk. Vargha Katalin–T. Litovkina Anna–Barta Zsuzsanna. 61–71. Budapest: Tinta Könyvkiadó–ELTE Bölcsészettudományi Kar–Magyar Szemiotikai Társaság.
HUNLIT – A Magyar Könyv Alapítvány Többnyelvű Irodalmi Adatbázisa. http://www.hunlit.hu/szabomagda (2017. aug. 29.)
Cs. Jónás Erzsébet. 2008. Szarkazmus. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 524–525. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Kabán Annamária. 2008. Alakzattársulás. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 61–62. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Krupp József. 2010. Humor. In Retorikai lexikon, főszerk. Adamik Tamás. 532–538. Pozsony: Kalligram.
Laik Eszter. 2017. A Haldimann-levelezés. Haldimann-párhuzamosok. http://konyv7. hu/index.php?menuId=1314 (2017. aug. 25.)
Némethné Varga Andrea. 2008a. Szójáték. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 569–573. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Némethné Varga Andrea. 2008b. Hangalak és jelentés – a szójáték dinamikája. In Ezerarcú humor, szerk. Daczi–T. Litovkina–Barta. 63–72. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Némethné Varga Andrea. 2008c. Figura etymologica. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 244–247. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Osztovits Ágnes. 2010. Kedves Éva! Válasz.hu 08.30. http://valasz.hu/itthon/kedveseva-31481/ (2017. aug. 26.)
Séra László. 1980. A nevetés és a humor pszichológiája. Budapest: Akadémia Kiadó.
Szalay Károly. 1983. Komikum, szatíra, humor. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
Szikszainé Nagy Irma. 2007. Magyar stilisztika. Budapest: Osiris Kiadó.
Szikszainé Nagy Irma 2012. A szertartási és a költői litániák szöveg- és stílusszerkezetet teremtő alakzatai. In A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe, szerk. Szikszainé Nagy Irma. 157–196. Debrecen: Egyetemi Kiadó.
Szilágyi Ágnes. 2017. Komolyan a humorról – humorelméletek Platóntól napjainkig. Mindset. Pszichológiai szaklap jún. 5. http://mindset.co.hu/komolyan-a-humorrolhumorelmeletek-platontol-napjainkig (2017. aug. 29.)
Tarján Tamás. 2010. A helyzet humora. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2496/szabo-magda-draga-kumacs/ (2017. aug. 28.)
Tátrai Szilárd. 2008. Irónia. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 311–320. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Tótfalusi István. 2008. Idegen szó-tár: Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Published
30. 01. 2018.
Section
Članci