ON THE VARIANTS (OF FORM) OF TOPONYMS FOCUSING ON HYDRONYMS IN THE LOWER IPOLY VALLEY

  • Gábor LŐRINCZ Selye János Egyetem, Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Komárom, Szlovákia
Keywords: hydronyms, name borrowing, toponyms, transfer operations, variants

Abstract

In my paper I deal with the Hungarian–Slovak and the Hungarian–Hungarian variants of toponyms focusing on hydronyms and on denominations connected with water in dolné Poiplie. I study those Hungarian–Slovak pairs wherein a simple phonological borrowing appears (e.g.: Ipoly/Ipeľ) or those wherein a partial phonological alteration (e.g.: Helemba ~ Chľaba) occurs. I also study those pairs in which the Slovak language borrows a denomination in a way that the pronunciation stays similar to the Hungarian one but the meaning of the name is different (e.g.: Szakállas ~ Sokolce). In the case of Hungarian–Hungarian denominations I concentrate on those pairs in which the difference in form is minimal, and next to them those ones where one of the elements is likely to have emerged by misunderstanding, the meaning of the words is reanalyzed resembling a more familiar morpheme in folk etymology (e.g.: Ipolyszékek – Ipolyszélek).

References

Angyal László. 2010. Magyar–szlovák névpárok vizsgálata Nógrád megye helységneveinek köréből. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 5 (1): 35–42.
Bába Barbara–Nemes Magdolna. 2014. Magyar földrajzi köznevek tára. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.
Benkő Loránd. 1988. A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó.
Dömötör Adrienne. 2004. Mondatszerkezeti szinonímia és formai változatok. In Variabilitás és nyelvhasználat. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIV., szerk. Gecső Tamás. 73–79. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
FNESz. 1988. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. I. köt. A–K. II. köt. L–Zs. Budapest: kiadó?
Gombocz Zoltán. 1997. Jelentéstan és nyelvtörténet. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gorbacsevics, K. Sz. 1978. – Горбачевич, К. С. Трудности слyовоупотребления и варианты норм современного русского языка (A mai orosz nyelv szóhasználati nehézségei és normavariánsai). Москва: Изд. Русский язык.
Haader Lea. 2001. Mikrodiakrónia és változatvizsgálat (az összetett mondatokban). Magyar Nyelvőr 125 (3): 354–370.
Hadrovics László. 1992. Magyar történeti jelentéstan. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Hajdú Mihály. 2003. Általános és magyar névtan. Budapest: Osiris Kiadó.
Juhász József. 1980. Vázlatok a szó portréjához. In Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből, szerk. Rácz Endre–Szathmári István. 99–120. Budapest: Tankönyvkiadó.
J. Soltész Katalin. 1979. A tulajdonnév funkciója és jelentése. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Károly Sándor. 1970. Általános és magyar jelentéstan. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kiefer Ferenc. 1983. Az előfeltevések elmélete. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kiefer Ferenc. 2000. Jelentéselmélet. Budapest: Corvina.
Kiss Lajos. 1994. Etimológiailag azonos földrajzi nevek alaki elkülönülése („névhasadás”). MNyTK. (200): 103–107.
Lőrincz Gábor. 2017. Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar–szlovák településnevekben. In Tanulmányok a bölcsészettudományok köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2016-os előadásaiból, szerk. Zimányi Árpád. 83–92. Eger: Líceum Kiadó.
Lőrincz Julianna. 2009. Nyelvi jelentés és variativitás. Szemantikai alapismeretek. Komárom: Selye János Egyetem.
Lőrincz Julianna. 2011. A variánsok helye és funkciója a magyar nyelvben. In Kommunikáció – Stílus – Variativitás és anyanyelvoktatás. Pandora Könyvek 24. EKF Eger: Líceum Kiadó.
Pethő József. 2006. Jelentéstan. Tankönyv a BA-képzés számára. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola.
Sándor Klára. 1998. Amiért a szinkrón elemzés foszladozik. In Nyelvi változó – nyelvi változás, szerk. Sándor Klára. 57–84. Szeged: JGYF Kiadó.
Szende Tamás. 1996. A jelentés alapvonalai. A Hét szabad művészet könyvtára. A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola sorozata. H. n.: Corvinus.
Szilágyi N. Sándor. 1996. Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Kolozsvár: Erdélyi Tankönyvtanács.
Török Tamás. 2011. Ipoly mente helynevei. Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Török Tamás. 2012. Helynevek és fordítástudomány: A mikrotoponimák fordíthatóságáról felvidéki példák alapján. Helynévtörténeti Tanulmányok 7. 117–132.
Török Tamás. 2018. Víznevek az Alsó-Ipoly mentén. Lexikális-morfológiai jellemzők. In A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete/Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 2018, szerk. RNDr. József Bukor, PhD. – Szabolcs Simon, PhD. – Dr. habil. Károly Vajda, PhD. 183–189. Komárom: Selye János Egyetem.
Published
09. 09. 2019.
Section
Članci