THE EFFECTIVE USE OF INTERNET LANGUAGE IN HUNGARIAN LESSONS

  • Ilona SZERDI Selye János Egyetem, Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Komárom, Szlovákia
Keywords: internet language use, morphology, syntax, textology, Hungarian language teaching

Abstract

Internet communication is a crucial part of the students’ everyday life. Therefore, reflecting on the linguistic features of the Internet language can be an exciting venture into Hungarian language teaching. This way, we can motivate students to acquire linguistic knowledge of their mother tongue, and help them to overcome learning disabilities. This study offers suggestions for completing teaching material from morphology, syntax and textology.

References

Antalné Szabó Ágnes. 2008. A helyesírási kultúra fejlesztésének régi-új technikái. Anyanyelv-pedagógia (1): 3–4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=109 (2017. jún. 24.)
Bolgár Katalin–Bukorné Danis Erzsébet. 2011a. Magyar nyelv az alapiskola 7. osztálya számára. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo–Mladé letá.
Bolgár Katalin–Bukorné Danis Erzsébet. 2011b. Magyar nyelv az alapiskola 8. osztálya számára. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo–Mladé letá.
Bukorné Danis Erzsébet–Bolgár Katalin 2012. Magyar nyelv az alapiskola 5. osztálya számára. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo–Mladé letá.
Constantinovits Milán. 2018. Facerevételek a nyelvtanórához – A másodlagos írásbeliség az anyanyelv-pedagógia szolgálatában. In Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat, szerk. Balázs Géza–Lengyel Klára. 329–340. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék–Inter (IKU)–Magyar Szemiotikai Társaság.
Csire Tímea. 2015. #selfie. A hashtagek használata az Instagramon. E-nyelv.hu http://epa.oszk.hu/02200/02263/00024/EPA02263_e_nyelv_magazin_2015_2_04.htm (2019. febr. 8.)
Dürscheid, Christa. 2002. E-Mail und SMS – ein Vergleich. In Kommunikationsform E-Mail, Hrsg. Arne Ziegler–Christa Dürscheid, 93–114. Tübingen: Stauffenburg. Dürscheid, Christa–Frick, Karina. 2016. Schreibendigital. Wiedas Internet unsere Alltagskommunikation verändert. Stuttgart: Alfred KrönerVerlag.
Istók Béla. 2016. A „gyakoritka” szóalkotási módok tanításának problémái két szlovákiai magyar nyelvtankönyv alapján. In Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. Tanulmánykötet, szerk. Maior Enikő–Tóth Péter–Varga Anikó. 69–83. Budapest–Nagyvárad: Óbudai Egyetem–Partiumi Keresztény Egyetem.
Istók Béla. 2017. A ritkább szóalkotási módok státusának újraértékelése. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai, szerk. Lőrincz Julianna–Simon Szabolcs, 167–180. Komárom: Selye János Egyetem.
Istók Béla. 2018.
Keszler Borbála. 1983. Kötetlen beszélgetések mondat- és szövegtani vizsgálata. In Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből, szerk. Rácz Endre–Szathmári István. 164–202. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Piskolti Barbara. 2011. Nyelvtani viszonyok a neten. E-nyelv.hu http://www.e-nyelv.hu/2011-05-02/nyelvtani-viszonyok-a-neten/ (2019. febr. 8.)
Schirm Anita. 2013. A humor szerepe a nyelvészet oktatásában. In Sokszínű humor, szerk. Vargha Katalin–T. Litovkina Anna–Barta Zsuzsanna. 50–58. Budapest: Tinta Könyvkiadó–ELTE Bölcsészettudományi Kar–Magyar Szemiotikai Társaság.
Slegg, Jennifer. 2014. What Marketers Can Learn From These Hashtags Fails. The SEM Post. http://www.thesempost.com/marketers-can-learn-hashtags-fails/ (2019. febr. 8.)
Szerdi Ilona. 2016. A neologizmusok tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben, szerk. Tóth Péter–Makó Ferenc–Varga Anikó. 429–447. Budapest: Óbudai Egyetem TMPK.
Szerdi Ilona. 2017a. Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai, szerk. Lőrincz Julianna–Simon Szabolcs. 151–166. Komárom: Selye János Egyetem.
Szerdi Ilona. 2017b. A lexikális jelentésviszonyok élményközpontú tanítása multimediális szövegekkel. Jelentés és nyelvhasználat (4): 101–118. DOI: 10.14232/JENY.2017.1.7
Szerdi Ilona. 2018a. Szófajtani gyakorlatok netnyelvi példákkal. In A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai, szerk. Lőrincz Gábor–Lőrincz Julianna–Simon Szabolcs. 238–248. Komárom: Selye János Egyetem.
Szerdi Ilona. 2018b. Új lehetőségek a frazémák tanításában. In Humorstílusok és -stratégiák, szerk. Nemesi Attila László–Tóthné Litovkina Anna–Barta Zsuzsanna. 303–311. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Uzonyi Kiss Judit–Csicsay Károly. 2012. Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 3. osztálya számára. Bratislava: TERRA.
Veszelszki Ágnes. 2008. Egy beszélt nyelvi jellemző: a témaismétlő szerkezet csevegésszövegekben. Magyar Nyelvőr (132): 235–244.
Veszelszki Ágnes. 2016a. A hashtag mint új frazeologizmus. In A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben, szerk. Bárdosi Vilmos. 147–158. Budapest: Modern Filológiai Társaság–Tinta Könyvkiadó.
Veszelszki Ágnes 2016b. A netnyelvészet terminológiai és kronológiai áttekintése. In Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015, szerk. Balázs Géza. 56–73. Budapest: IKU–Inter Nonprofit Kft.
Veszelszki Ágnes. 2017. Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. Budapest: L’Harmattan.
W1 = Napi helyesírási szösszenetek Facebook-oldal. https://goo.gl/MaUjuS (2017. júl. 22.)
W2 = Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry prenižšie stredné vzdelávanie. http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/mjl_nsv_2014.pdf (2017. nov. 4.)
W3 = Vzdelávací štandard učebné hopredmetu maďarský jazyk a literatúra pre gymnáziá so štvorročným vzdelávacím programom. http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/madarsky_jazyk_a_literatura_g_4_r.pdf (2017. nov. 4.)
Zimányi Árpád 2011. Nyelvtani viszonyok a neten. Előadás a Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig című előadás-sorozatban. 2011. 4. 27. Budapest: ELTE.
Published
09. 09. 2019.
Section
Članci