A DIDAXISTÓL AZ ESZKATOLÓGIÁIG

Háttérvázlat a Faust-motívum áthagyományozódásának vizsgálatához a magyar és a horvát irodalomban

  • Zoltán A. MEDVE Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Eszék, Horvátország
Keywords: Faust legend, literary processing, Hungarian and Croatian literature

Abstract

Jelen írás a Faust-jelenség irodalmi változatainak igyekszik vázlatosan a nyomába eredni. A filológiai-kontaktológiai munka a Faust-legenda variációinak tematikus, motivikus, poétikai hálózatát próbálja meg nagy vonalakban felvázolni. Annak feltérképezésére tesz kísérletet, hogy a Faust-legenda hogyan hagyományozódott át egészen a kortárs – mindenekelőtt az európai, még közelebbről a magyar és horvát – irodalmi feldolgozásokban.

References

Balzac, Honoré de. 1956. A megbékélt Melmoth. In Chabert ezredes. 281–321. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Benét, Stephen Vincent. 1963. Az ördög és Daniel Webster. In Mai amerikai elbeszélők. 56–71. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Brešan, Ivo. 2001. Astaroth. Zagreb: Matica hrvatska.

Brjuszov, Valerij. 1997. Tüzes angyal. Budapest: Édesvíz Kiadó.

Bródy Sándor. 1910. Faust orvos. Budapest: Singer és Wolfner.

Bulgakov, Mihail. 1971. A Mester és Margarita. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Byron, Lord. 1842. Manfred. In Petrichevich Horváth Lázár: Byron Lord élete s munkái. Pest: Landerer és Heckenast.

Cankar, Ivan. 1982. Sablazan u dolini Šentflorijanskoj (Pohujšanje v dolini šentflorjanski). In Izabrane slovenske drame. 83–130. Zagreb: Znanje.

Cesarac, August. 1974. Zlatni mladić i njegove žrtve. Zagreb: Školska knjiga.

Držić, Marin. 1987. Arkulin. In Djela. 700–760. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost.

Đalski, Ksaver Šandor. 1962. Janko Borislavič. In Janko Borislavič: Pripovijesti i lirske minijature. Zagreb: Zora–Matica hrvatska.

Goethe, Johann Wolfgang. 1963. Faust. In Válogatott művei: Drámák II. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Gyurkó László. 1980. Faustus doktor boldogságos pokoljárása. Budapest: Magvető Könyvkiadó.

Havel, Vaclav. 1990. Kísértés − Területrendezés. Budapest: Interart.

Heine, Heinrich; Lenau, Nikolaus. 1962. Doktor Faust. Faust. Budapest: Magyar Helikon.

Irving, Washington. The Devil And Tom Walker. http://nmi.org/wp-content/uploads/2015/01/1272.pdf (2019. máj. 12.)

Jarry, Alfred. 2011. A patafizikus Faustroll Doktor cselekedetei és nézetei. Szentendre: tpm.

Jókai Mór. 1896. A magyar Faust. In Összes művei. (L. kötet). 62–66. Budapest: Révai Testvérek.

Lessing, Gotthold Ephraim. 2010. D. Faust. In Drámák. 483–498. Budapest: Geopen Könyvkiadó.

Madách Imre. é.n. Az ember tragédiája. Budapest: Magyar Népművelők Társasága.

Mann, Thomas. 1977. Doktor Faustus. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Marlowe, Christopher. 1960. Doktor Faustus tragikus históriája. Budapest: Magyar Helikon.

Maturin, Charles Robert. 1984. Melmoth the Wonderer. Hammondsworth, Middlesex: Penguin Books.

Mikszáth Kálmán. A magyar ördög. http://mek.oszk.hu/00900/00907/html/ (2019. máj. 12.)

Mikszáth, Kálmán. Az ördöngős professzor. http://mek.oszk.hu/00900/00908/html/ (2019. máj. 12.)

Mikszáth Kálmán. A magyar Faust. http://www.mek.oszk.hu/00900/00901/html/26.htm (2019. máj. 12.)

Nye Robert. 1998. Faust. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Orbán János Dénes. 2016. A magyar Faust. Sepsiszentgyörgy: ARTprinter.

Šnajder, Slobodan. 1988. Hrvatski Faust. In Hrvatski Faust. 91–239. Zagreb: Cekade

Spies János. 1960. D. Faustus János hírhedett varázsló és fekete mágus históriája. Budapest: Magyar Helikon.

Stein, Gertrude. Doctor Faustus Lights the Lights. https://faustuslightsthelights.files.wordpress.com/2015/07/dr-faustus.pdf (2019. máj. 12.)

Tőzsér Árpád. 2005. Faustus Prágában. Pozsony: Kalligram.

Turgenyev, Ivan. 1963. Faust. In Elbeszélések. 497–534. Budapest: Magyar Helikon.

Vörös István. 2010. Play Faust. In Ördögszáj. 161–196. Budapest: Napkút Kiadó.

Zoltán Gábor. Faust íze. http://ketezer.hu/2005/10/faust-ize/← Előző Következő → (2019. máj. 12.)

Bajomi Lázár Endre. 2011. Utószó. In Alfred Jarry. A patafizikus Faustroll Doktor cselekedetei és nézetei. 147–168. Szentendre: tpm.

Baron, Frank. 1986. A Faust-monda és magyar változatai. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézete (Reneszánsz-füzetek 72).

Bedecs László. 2006. Időben és térben. Tiszatáj (3): 93–96.

Dürrenmatt, Friedrich. 1977. Play Strindberg. In Drámák 2. 311–374. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Frangeš, Ivo. 1975. Povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga. Knj. 4. 414–415. Zagreb: Liber–Mladost.

Gergye László. 2012. A századvégi Faust-legenda „újraírása”. Bródy Sándor: Faust orvos. http://www.irodalomismeret.hu/files/2012_4/gergye_laszlo.pdf (2019. máj. 12.)

Hawkes, David. 2007. The Faust Myth. New York: Palgrave-Macmillan https://books. google.hu/books?id=m-V8DAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (2019. máj. 12.)

Heinrich, Gusztáv. 1914. Faust: Irodalomtörténeti czikkek. Budapest: Franklin Kiadó.

Imre Lajos. 1893. A magyar Faust. Erdélyi Múzeum. 10. (3): 157–174.; (4): 236–253.

Kierkegaard, Sören. 1978. Vagy-vagy. Budapest: Gondolat.

Lőkös, István. 2008. Dvije dimenzije strukture Gjalskijeva romana „Janko Borislavić“. Croatica et Slavica Iadertina (4): 381–400.

Lukács György. 1970. Goethe: Faust. In Világirodalom I. 71–166. Budapest: Gondolat.

Machiedo, Višnja. 2005. Patafizički Faust. In Putovima i prečacima. 69–103. Zagreb: Matica hrvatska.

Mann, Thomas. 1963. Goethe „Faust”-járól. In Válogatott tanulmányok 297–336. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Mann, Thomas. 1961. A Doktor Faustus keletkezése. Budapest: Gondolat.

Matić, Đorđe. 2014. Nemamo ništa, ali smo kulturni. www.vreme.com/cms/view.hp?id=1250204 (2019. máj. 12.)

Ortutay, Gyula. 1988. A Faust-monda Magyarországon. Létünk (2): 276–283.

Rapacka, Joanna. 1998. Homo volans: o doktoru Faustu i Faustu Vrančiću. In Zaljubljeni u vilu: Studije o hrvatskoj književnosti i kulturi 127–136. Split: Književni krug.

Ryan, Betsy Alayne. 1984. Gertrude Stein's Theatre of the Absolute. Ann Arbor and London: UMI Research Press (Theater and Dramatic Studies Ser., 21.)

Serfőző László. 1974. A Mester és Margarita. Filológiai Közlöny (1–2): 164–173.

Šnajder, Slobodan. 1980. Tko ovdje govori? In Hrvatski Faust. 117–121. Zagreb: Cekade.

Šnajder, Slobodan. 2005. Hrvatski Faust. In Kaspariana (29–57). Zagreb: Prometej.

Szekeres Gyula. 2016. Az ördöngös hajdúkerületi főkapitány Péli Nagy Gábor. http://hajdusagimuzeum.hu/wp-content/uploads/2016/03/SZEKERES-GYULAAz-%C3%B6rd%C3%B6ng%C5%91s-P%C3%A9li-Nagy-G%C3%A1borkapit%C3%A1ny.pdf (2019. máj. 12.)

Tolnai, Gábor. 1958. Molnár Albert éneke. In Évek–Századok. 111–131. Budapest: Magvető Könyvkiadó.

Тургењев, И. С. 1960. Полное собрание соч. 1. Москва–Ленинград: АН СССР.

Visković, Velimir. 2003. Povijest i etika. Sarajevske sveske. http://www.sveske.ba/bs/content/povijest-i-etika (2019. máј. 12.)

Walkó György. 1982. Faust és Mefisztó. Budapest: Magvető.

Zsirmunszkij, Viktor Makszimovics. 1981. A Faust-legenda. In Irodalom, poétika. 275–422. Budapest: Gondolat.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci