PARALLELS BETWEEN ADY’S AND BAUDELAIRE’S LOVE POETRY

  • Ágnes Klára PAPP
Keywords: love poetry, ambivalence, modernity, subject experience, translation, impact history

Abstract

The present study aims to contribute to the findings of the research into the Baudelaire– Ady impact history. In doing so, it examines the parallels between their love poetry, which have in reception often been mentioned but have only been poorly supported by detailed comparative analysis. First it tackles the ways of manifesting emotional and mental ambivalence, also as one of the defining features of life awareness of modernity. In the meantime next to questions of the supposed effects, it also touches on the differences between the attitudes and conception of poetry of the two poets, which can also be detected in their love poetry. Thus the subject structure of their love poems is also compared, which aids us to understand the way Ady re-interprets Baudelaire’s motifs and aestetics.

 

Author Biography

Ágnes Klára PAPP

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Modern Magyar Irodalom
Irodalomelmélet és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Budapest, Magyarország

References

Ady Endre. 1988. Összes versei 2 (1900–1906 . január 7 .), kiad. Koczkás Sándor. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Baudelaire, Charles. 1988. Művészeti kuriózumok . Ford. Csorba Géza. Budapest: Corvina.

Benjamin Walter. 1969. Motívumok Baudelaire költészetében. Ford. Bizám Lenke. In Kommentár és prófécia . 228–276. Budapest: Gondolat.

Eisemann György. 2007. Modernitás, nyelv, szimbólum. In A magyar irodalom történe- tei II ., szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Veres András. Budapest: Gondolat. https:// irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/X2k3V0vARiSP0teT-9WTZg (2019. okt. 10.)

Fried István. 1998. Csokonai és Csokonai között: Ady Endre költészetfelfogásához. Iskolakultúra (8): 49–59.

Gedeon Jolán. 1936. Ady és a francia irodalom. Budapest: Ranschburg Gusztáv Könyvkereskedése.

Gintli Tibor. 2013. A Mindenség-élmény jelentősége Ady lírájában. In Irodalmi kalandtúra. 15–30. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság.

Hatvany Lajos. 1977. Ady Endre verskötete. In Ady: Cikkek, emlékezések, levelek. 9–14. Budapest: Szépirodalmi.

Józan Ildikó. 2009. Mű, fordítás, történet: Elmélkedések . Budapest: Balassi.

Korompay H. János. 1977. Ady Baudelaire-fordításai. Itk 81 (4): 622–636.

Korompay H. János. 1988. Műfordítás és líraszemlélet: Egy fél évszázad magyar Baudelaire-fordításai. Budapest: Akadémiai.

Kozocsa Sándor. 1969. Baudelaire Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszék.

Papp Ágnes Klára. 2020. Ady képalkotásának baudelaire-i vonásai. In Kánon és komparatisztika: A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban, szerk. Földes Györgyi–Szávai Dorottya. 171–182. Budapest: Gondolat.

Pór Péter. 1974. A szimbolista fordulat Ady költészetében. Valóság 17 (12): 42–55.

Pór Péter. 2003. „Meditáció Ady újraolvasásának esélyeiről”. Holmi 15 (3). https://www.holmi.org/2003/03/por-peter-meditacio-ady-ujraolvasasanak-eselyeirol (2020. máj. 2.)

Pór Péter. 2012. „Szimbólumoknak volt a szeretője”. Tiszatáj 66 (12): 85–108.

Szegedy-Maszák Mihály. 1999. Ady és a francia szimbolizmus. In Tanulmányok Ady Endréről, szerk. Kabdebó Lóránt et al. 102–114. Budapest: Anonymus.

Vezér Erzsébet. 1970. Ady és Franciaország. In Eszmei és irodalmi találkozások, szerk. Köpeczi Béla–Sőtér István. 289–314. Budapest: Akadémiai.
Published
26. 10. 2020.
Section
Članci