THE INSTABILITY OF LITERARY TEXT AND THE VARIABLE CONTEXT OF ARTWORKS

  • Zoltán SZÉNÁSI
Keywords: historical bibliography, material context, history of edition, linguistic code, bibliographical code

Abstract

The publication history of Mihály Babits’ poem Fortissimo is exceptional from several perspectives. The March 1 issue of the journal Nyugat was confiscated in 1917 because of the poem, and prosecution began against the author. Afterwards, the poem was circulated in typed- and handwritten copies, and in that very same year it was published in French, and then in two anthologies in German the following year. Fortissimo became available again in Hungarian only after the Aster Revolution in the volume entitled A diadalmas forradalom könyve [The Book of the Triumphant Revolution], and a few days later in the literary journal, Nyugat. This paper, applying the methodology of historical bibliography, examines how the changing material context of Fortissimo influences the poem’s interpretability from the first stage of its existence to its re-publication in the volume.

Author Biography

Zoltán SZÉNÁSI

Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete
Budapest, Magyarország

References

Babits Mihály. 1978. Istenkáromlás. In Uő: Esszék, tanulmányok 1. kötet. Sajtó alá rendezte Belia György. 466–471. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.

Babits Mihály. 2011a. Babits Mihály levelezése, 1916–1918. Sajtó alá rendezte Szőke Mária; a jegyzeteket írta Sipos Lajos. Budapest: Argumentum Kiadó.

Babits Mihály. 2011b. Babits Mihály levelezése, 1918–1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos. Budapest: Argumentum Kiadó.

Balogh Gergő. 2018. Jog és költészet a magyar irodalmi modernségben: Babits Mihály: Fortissimo. Irodalomtörténet 99 (3): 250–274.

Benjamin, Walter. 1980. A műfordító feladata. In Uő: Angelus Novus: Értekezések, kísérletek, bírálatok. Fordította Tandori Dezső. 69–86. Budapest: Magyar Helikon.

Benjamin, Walter. A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. Aura: A Technikai Reprodukálhatóság Korszaka Után. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html (2019. szept. 26.)

Bornstein, George. 2011. Hogyan olvassuk a könyvoldalt?: Modernizmus és a szöveg materialitása. Ford. Vince Máté. In Déri Balázs–Kelemen Pál–Krupp József–Tamás Ábel szerk. Metafilológia I: Szöveg, variáns, kommentár. 81–117. Budapest: Ráció Kiadó.

Bornstein, George. 2014. Reading yeats’s „September 1913” in its Contexts. The Sewanee Review 122 (2): 224–235.

Boros Ferenc. 1918. Beszélgetések Babits Mihállyal. Élet 10 (47): 1105–1106.

Dobossy László. 1955. A zimmerwaldisták francia nyelvű folyóirata a háborúellenes magyar költészetről, 1916-ban. Irodalomtörténeti Közlemények 59 (4): 458–461.

Fenyő Miksa. 1996. Kusza emlékezés Babits Mihályról (részlet). In Téglás János szerk. A vádlott: Babits Mihály: Dokumentumok, 1915–1920. 259–260. Budapest: Universitas Kiadó.

Grigely, Joseph. 2011. Textuális tér. Ford. Mezei Gábor. In Déri Balázs–Kelemen Pál– Krupp József–Tamás Ábel szerk. Metafilológia I: Szöveg, variáns, kommentár. 118–161. Budapest: Ráció Kiadó.

Gurd, Sean Alexander. 2014. A radikális filológiáért. Ford. Vadas András. In Kulcsár Szabó Ernő–Vaderna Gábor–Kelemen Pál–Tamás Ábel szerk. Metafilológia II: Szerző, könyv, jelenetek. 639–664. Budapest: Ráció Kiadó.

Hatvany Lajos. 1917a. A költő a bíróság előtt. Pesti Napló, 1917. márc. 7. 4. Hatvany Lajos. 1917b. Az elkobzott koboz. Pesti Napló, 1917. márc. 5. 5.

Hume Robert D. 2005. The Aims and Uses of ‘Textual Studies’. The Papers of the Bibliographical Society of America 99 (2): 197–230.

Kelevéz Ágnes. 1998. A keletkező szöveg esztétikája: Genetikai közelítés Babits költé- szetéhez. Budapest: Argumentum Kiadó.

Kelevéz Ágnes. 2017. A Babits-versek kritikai kiadásának sorozata elé. In Babits Mihály összes versei: 1890–1905. Sajtó alá rendezte Somogyi Ágnes; a keletkezéstörténeti jegyzeteket és a magyarázatokat írta Hafner Zoltán. 13–47. Budapest: Argumentum Kiadó–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont.

McGann, Jerome J. 2011. Szövegek és szövegiségek. Ford. Danyi Gábor. In Déri Balázs–Kelemen Pál–Krupp József–Tamás Ábel szerk. Metafilológia I: Szöveg, variáns, kommentár. 47–61. Budapest: Ráció Kiadó.

McKenzie, Donald Francis. 1999. Bibliography and the sociology of texts. Cambridge

U. K.–New york: Cambridge University Press.

McKenzie, Donald Francis. 2014. ‘A múlt: Előszó’: A Könyvészeti Társaság és a könyv története. Ford. Nemeskéri Luca. In Déri Balázs–Kelemen Pál–Krupp József– Tamás Ábel szerk. Metafilológia II: Szerző, könyv, jelenetek. 339–365. Budapest: Ráció Kiadó.

Neue ungarische Lyrik in Nachdichtungen. 1918. Ford. Henrik Horvát. München: Georg Müller Verlag.

Pfemfert, Franz. (szerk.). 1917. Das Aktionsbuch. Berlin: Die Aktion.

Rába György. 1981. Babits Mihály költészete. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.

Szénási Zoltán. 2019. „Hogyan is, hogyan is lehet ez papirosból!”: Textológiai MŰHELYtanulmány. Műhely 43 (5–6): 199–202.

Tverdota György. 2016. Babits, az írástudó. In Biró Annamária–Boka László szerk. Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. 2. kötet. 227–239. Nagyvárad–Budapest: Partium–Reciti.
Published
03. 03. 2021.
Section
Članci