THE SYMBOLOGY OF WHITE AND BLACK COLOURS IN ENDRE ADY’S POETRY AND IN THE TARGET LANGUAGE TEXT VARIANTS OF THE WHITE SILENCE AND THE BLACK PIANO

  • Julianna Lőrincz
  • Sarolta Simigné Fenyő
Keywords: functional grammar, colour names, colour symbology, synesthesia, Ady’s poetry

Abstract

The first part of the study describes the typology of colour names in a functional grammatical framework. In the next part of the paper the associative use of colour is described in various stylistic image systems in two Ady verses and their English and Russian translations. In Ady’s poetry, however, colour symbology is not central; it is the idea that is primary for him, although he also used various colours in his synesthesia to express the sense of sight in his synesthesia. Several studies have been conducted on the symbology of black and white colours, so the authors focus primarily on these colours when examining Ady’s colour symbology in both the source and the target language texts.

Author Biographies

Julianna Lőrincz

Selye János Egyetem
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Komárom, Szlovákia

Sarolta Simigné Fenyő

Miskolci Egyetem, Modern Filológiai Intézet
Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
Miskolc, Magyarország

References

Ady Endre Összes versei. 1977. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.

Ady, Endre. The Black Piano. Transl. by Kery, Leslie A. https://www.magyarulbabelben. net/works/hu-all/Kery%2C_Leslie_A.-1935 (2020. jún. 20.)

Ady, Endre. The White Silence. Transl. by Peters, Katarina. https://www.babelmatrix. org/works/hu/Ady_Endre-1877/A_feh%C3%A9r_cs%C3%B6nd/en/57976-The_ White_Silence?tr_id=8410 (2020. jún. 20.)

Ady Endre. Eto chornoye fortepiano, perevod yurija Tarnopolskogo. http:// spirospero. net/EndreAdy.html (2020. ápr. 10.)

Berlin, Brent–Kay, Paul. 1969. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press.

Bíró Zoltán. 1997. Sors és szerelem. Új Forrás 29 (9). http://www.epa.hu/00000/00016/ 00029/970913.htm (2020. júl. 13.)

Causse, Jean-Gabriel. 2016. A színek hatalma. Budapest: Partvonal Könyvkiadó.

P. Dombi Erzsébet. 1974. Öt érzék ezer muzsikája: A szinesztézia a Nyugat lírájában. Bukarest: Kriterion.

P. Dombi Erzsébet. 1977. Színhatások a századforduló prózájában. In Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról, szerk. Szabó Zoltán. 5–48. Bukarest: Kriterion.

ÉKsz. 2003. Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Pusztai Ferenc. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Földvári Melinda. 2017. Színnév–színszótár. http://magyar.szinszotar.hu/index.html (2020. ápr. 28.)

Geraszimenko, Irina Anatolyevna. 2012. Primeneniye kontekstologicheskogo metoda pri analize semantiki yedinitz s kolorativnym soderzhaniyem. Jazyk i metoda (1): 105–116. http://www.ejournals.eu/Language-and-Method/2012/2012/art/ 3826/ (2020. júl. 7.)

Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György szerk. 1990. Jelképtár. Budapest: Helikon Kiadó.

Kicsi Sándor András–Kiss Gábor. 2018. Univerzálék az alapszínnevek lexikalizálásában. In Székely Gábor szerk. A színek és a színnevek világa: Fizikai, kultúr- és művé- szettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről – 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv szín- neveivel: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 206. 58–76. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Király István. 1967. A halál-motívum Ady Endre költészetében pályája első szakaszán 1905–1908 között. Irodalomtörténeti Közlemények 71 (4): 422–440.

Lőrincz Julianna. 2019. Ady-szövegek különböző célnyelvi változatainak egybevető elemzése. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 63 (2): 101–111. Kolozsvár: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar.

Lőrincz Julianna. 2020. „…Kéklő holdas fény-tükörben”: Jeszenyin színneveinek és származékainak magyar variánsai. In Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 212. szerk. Gecső Tamás– Szabó Mihály. 114–120. Székesfehérvár–Budapest: Kodolányi János Egyetem– Tinta Könyvkiadó.

Papp Eszter. 2012. A magyar színnevek terminológiai elemzése. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Papp István. 1978. Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. Irodalomtörténeti Dolgozatok (123): 71–80. Szeged: A Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézete.

Simigné Fenyő Sarolta. 2018a. Magyar és angol színelnevezések kontrasztív vizsgálata. In A színek és a színnevek világa, szerk. Székely Gábor, 78–107. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Simigné Fenyő Sarolta. 2018b. Színes eszmék nem alhatnak – a színterminológia szimbolikus jelentése és szerepe a szókincs megújításában. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 12 (2): 60–76. Miskolc: Miskolc University Press.

Simigné Fenyő Sarolta. 2020. Színek a valóságban, színnevek a nyelvben. Kézirat. Székely Gábor szerk. 2018. A színek és a színnevek világa: Fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről – 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel:

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 206. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Thass-Thienemann Tivadar. 2016. A nyelv interpretációja. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Uszmanova, Liliya Abrarovna. 2012. Tsvetosemantika poezii O. E. Mandelshtama. Filologiya i kultura 27 (1): 82–88.

WWW1 Fehér gyász. https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r_gy%C3%A1sz (2019. szept. 18.)
Published
03. 03. 2021.
Section
Članci