OPERATIONS OF ATTITUDE DEIXIS IN THE CONSTRUAL OF SOCIAL RELATIONS AT BROADCAST MEDIA EVENTS

  • Ágnes DOMONKOSI
  • Tímea H. TOMESZ
Keywords: attitude deixis, public media event, address forms, formality, intimacy

Abstract

The paper aims to explore through a linguistic analysis of online or television broadcasts of awards ceremonies how operations of attitude deixis contribute to the construal of social relations, to the marking of one’s relation to the audience, and to the communication of a media event’s status. The research has focussed on the varied construal of address forms, greetings, introductions and self-introductions. As the analysis demonstrates, the interplay between operations of attitude deixis conveys in a subtle and dynamic way the formality and solemnity of the situation, the broadcast nature of the event, the intimacy of interpersonal relations, and group cohesion within a community of sportspeople as well.

Author Biographies

Ágnes DOMONKOSI

Eszterházy Károly Egyetem
NYITI, Magyar Nyelvészeti Tanszék
Eger, Magyarország

Tímea H. TOMESZ

Eszterházy Károly Egyetem
NYITI, Magyar Nyelvészeti Tanszék
Eger, Magyarország

References

Alexander, Jeffrey C. 2009. A társadalmi performansz kulturális pragmatikája: ritualitás és racionalitás között. Ford. Gagyi Ágnes. In Társadalmi performansz. (Színház és pedagógia: Elméleti és módszertani füzetek), szerk. Horváth Kata–Deme János. 26–69. Budapest: Káva Kulturális Műhely anBlokk Egyesület.

Andok Mónika. 2016. Digitális média és mindennapi élet. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Andok Mónika. 2017. A kommunikáció rituális elmélete. Budapest: Gondolat Kiadó.

Balázs László. 2010. A szerepviselkedés szociálpszichológiai háttere. In A kommunikációoktatás kontextusai, szerk. H. Varga Gyula. 54–63. Budapest: Hungarovox Kiadó.

Buda Béla. 1994. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula Kiadó.

Chovanec, Jan. 2015. Participant roles and embedded interactions in online sports broadcasts. In Participation in Public and Social Media Interactions, eds. Dynel, Marta–Chovanec, Jan. 67–95. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Császi Lajos. 2002. A média rítusai. Budapest: Osiris Kiadó – MTA – ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport.

Dayan, Daniel–Katz, Elihu. 1992. Media Events: The Live Broadcasting of History.

Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.

Domonkosi Ágnes. 2002. Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 79. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete.

Domonkosi Ágnes. 2018. Nyilvánosság és attitűddeixis a közösségi oldalak diskurzusaiban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 13 (2): 63–75.

Domonkosi Ágnes–H. Tomesz Tímea. 2020. Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság: A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen. In Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában, szerk. H. Varga Gyula. 181–194. Budapest: Hungarovox Kiadó.

Goffman, Erving. 2000. Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest: Pólya.

Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor. 2006. A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Budapest: Dialóg Campus, Sajtóház Kiadó.

Kuna Ágnes. 2016. Személydeixis és önreprezentáció az orvos-beteg találkozáson. Magyar Nyelvőr 140 (3): 316–332.

Laczkó Krisztina–Tátrai Szilárd. 2015. „Évek óta mást se csinálunk.” A többes szám első személyű deiktikus elemek működésének vizsgálatához. In A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére, szerk. Bárth János–Bodó Csanád–Kocsis Zsuzsanna. 501–514. Budapest: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet.

Tátrai Szilárd. 2011. Bevezetés a pragmatikába: Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Tátrai Szilárd. 2017. Pragmatika. In Nyelvtan, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. 899–1058. Budapest: Osiris Kiadó.

Tátrai Szilárd–Ballagó Júlia. 2020. A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága: Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés. Magyar Nyelvőr 144 (1): 1–43.

Yule, George. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Verschueren, Jeff. 1999. Understanding pragmatics. Arnold, London, New York, Sydney: Auckland.

Zwicky, Arnold. 2007. Illeism and its relatives. Language Log posting 29 July 2007, http://itre.cis-upenn.edu/myl/languagelog/archives/004762.html (2019. dec. 8.)
Published
04. 03. 2021.
Section
Članci