POWER, LANGUAGE AND POLITICAL COMMUNICATION

  • Izabella TAKÁCS
Keywords: power, language, political communication, persuasion, manipulation

Abstract

The aim of this study is to describe the political function and the power of language. It examines two main areas: the relationship between politics and communication, and propaganda. The terms power, language and politics refer to the discussion of two main areas: propaganda and the connection between politics and communication. The focus is put on the most significant instruments of political communication: persuasion and manipulation. Everyday discourse also aims at influencing the listener, while persuasion and manipulation are also implemented when needed. Persuasion prefers the use of logic and reason, however, it also requires the active involvement of the listener. According to Parret (1994) – whose view is contradicted to Árvai’s belief (2003) which states that manipulation and persuasion are classified in the category of influence – manipulation is a deliberate and conscious act which might include the intent of provocation as well. In order to understand the term propaganda the study describes Chomsky’s and Herman’s propaganda model (1988), and discusses the history of propaganda and political propaganda techniques and effects in great detail. The study also tries to find the answer to the questions of what makes communication political and how political communication can be approached.

Author Biography

Izabella TAKÁCS

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Pécs, Magyarország

References

Aczél Petra. 2007. A hatékony kommunikáció elmélete és gyakorlata. Esztergom: Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola.

Antonić, Slobodan. 2007. Srbi i „Evro-Srbiˮ (rasprave o naciji i politici). Beograd: Čigoja.

Aronson, Eliot. [1972] 1987. A társas lény. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. (3. kiadás)

Aronson, Eliot–Pratkanis, Anthony. 1992. Age of Propaganda. New York: W. H. Freeman and Company.

Árvay Anett. 2003. A manipuláció és meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. In Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX., szerk. Németh T. Enikő–Bibok Károly. 11–35. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bajomi-Lázár Péter–Horváth Dorka. 2015. A propaganda mint rítus a mai Magyarországon. Replika (6): 79–96.

Bańczerowski, Janusz. 1997. A nyelvi közlés rejtett pragmatikai funkcióiról. Magyar Nyelvőr 121 (1): 190–203.

Bártházi Eszter. 2008. Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban. Magyar Nyelv 104 (4): 443–463.

Bernays, Edward L. [1928] 2005. Propaganda. New York: IG Publishing. Breton, Philippe. 2000. A manipulált beszéd. Budapest: Helikon Kiadó.

Brown, James. 1963. Techniques of Persuasion: From Propaganda to Brainwashing. Harmondsworth: Penguin Books.

Brown, James A. C. 1971. Techniques of Persuasion: From Propaganda to Brainwashing. Harmondsworth: Penguin Books.

Carey, James W. 1992. Communication as Culture: Essays on Modernity and Society. New York–London: Routledge.

Chomsky, Noam–Herman, Edward. 2016 [1988]. Az Egyetértés-gépezet – A tömegmédia politikai gazdaságtana. Budapest: L’Harmattan.

Csányi Vilmos. 1999. Biológiai determináció és agresszió. Educatio 8 (4): 677–694. Csepeli György. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Csepeli György. 2013. A hatalom anatómiája. In A politikai kommunikáció. 178–197. Budapest: Kossuth Kiadó.

Domonkosi Ágnes. 2008. A nyelvi agresszió szerepe a személyközi viszonylatokban. In Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben, szerk. Zimányi Árpád. 51–59. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Ellul, Jacques. 1973 [1965]. Propaganda The Formation Of Men’s Attitudes. New York: Vintage Book Edition.

Gáll János. 1982. A politikai propaganda funkcióiról. Korunk 41 (3): 161–165. Harré, Rom. 1997. Meggyőzés és manipulálás. In Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés, szerk. Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás. 627–641. Budapest: Osiris.

Jowett, G. S.–O’Donnell, V. 2012. Propaganda and Persuasion (5th ed.). London: Sage.

Kamalipour, Yahya R.–Snow, Nancy (eds). 2004. War, Media, and Propaganda. Oxford: Rowman & Littlefield.

Kegyesné Szekeres Erika. 2008. Verbális agresszió és nemi sztereotípiák. In Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben, szerk. Zimányi Árpád. 59–88. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Kiss Balázs. 2006. Missziótól marketingig: Fejezetek a propaganda elmélettörténetéből. Médiakutató 7 (1): 7–20.

Kiss Balázs. 2016. Esemény, hálózat, szemiózis: A politikai kommunikáció történetének megírhatóságáról. Politikatudományi Szemle 25 (1): 10–28.

Klaehn, Jeffery–Mullen, Andrew. 2010. The Herman–Chomsky Propaganda Model: A Critical Approach to Analysing Mass Media Behaviour. Sociology Compass 4 (4): 215–229.

Klemperer, Viktor. 1984. A Harmadik Birodalom nyelve. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Lasswell, Harold D. [1928] 1938. Propaganda Technique in the World War. New York: Peter Smith.

Lippman, Walter. 2007 [1922]. South Dakota: NuVision Publications. LLC.

MacDonald, David Bruce. 2002. Balkan holocausts? Serbian and Croatian victim-centred propaganda and the war in Yugoslavia. Manchester–New York: University Press.

Marshall, David P. 1997. Celebrity and Power. Fame in Contemporary Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Marshall B. Rosenberg. 2001. A szavak ablakok vagy falak – erőszakmentes kommunikáció. Budapest: Agykontroll Kft.

Orwell, George. 2006 [1946]. Politika és az angol nyelv. Peterborough: Broadview Press.

Parret, Herman. 1994. Indirection, manipulation and seduction in discourse. In Pretending to communicate, szerk. Herman Parret. 223–238. Berlin: de Gruyter.

Pedro, Joan. 2011. The Propaganda Model in the Early 21st Century. International Journal of Communication 5. 1865–1905.

Petty, Richard E.–Cacioppo, John. T.–Goldman, Rachel. 1981. Personal involvement as a determinant of argument-based persuasion. Journal of Personality and Social Psychology 41 (5): 847–855.

Polyák Gábor. 2018. A propaganda visszaszorításának intézményi-szabályozási keretei. In Aszimmetrikus kommunikáció – Aszimmetrikus viszonyok, szerk. Dombi Judit– Farkas Judit–Gúti Erika. 266–288. Bicske: SZAK Kiadó.

Sierra, Francisco–Vázquez, Miguel szerk. 2006. La construcción del consenso: Revisitando el modelo de propaganda de Noam Chomsky y Edward S. Herman [The construction of consensus. Revisiting the propaganda model of Noam Chosmky and Edward S. Herman.]. Madrid: Siranda.

Síklaki István. 1994. A meggyőzés pszichológiája. Budapest: Scientia Humana. Sparks, Colin. 2007. Globalization, Development and the Mass Media London: Sage. Street, John. 2001. Mass Media, Politics and Democracy. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Taylor, Philip M. 2003. Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Day. Manchester: Manchester University Press.

Van Dijk, Teun A. 2006. Discourse and manipulation. Discourse & Society 17 (2): 359–383.

Vass Csaba. 2005. Hatalom, szakralitás, kommunikáció: Kommunikáció- és médiaelméleti tanulmányok. Budapest: Kölcsey Intézet. http://vmek.oszk.hu/04800/04857/04857. pdf (2018. okt. 11.)

Zentai István–Tóth Orsolya. 1999. A meggyőzés csapdái. Budapest: Typotex.
Published
04. 03. 2021.
Section
Članci