ABOUT MÓR JÓKAI’S ,VOCABULARY AND WORD FORMATION IN THE LIGHT OF WRITERS’ DICTIONARIES

  • Gábor Lőrincz
  • Julianna Lőrincz
Keywords: writer’s dictionary, writer’s encyclopedia, writer’s vocabulary, foreign words, language renewal words

Abstract

The topic selection and topicality of the study is ensured by the Jókai Encyclopedia published in 2020. Although the lexicological and lexicographical literature is slowly making up for the backlog in processing the writers’ vocabulary, even in the age of computer dictionary editing, there is plenty of debt in processing the vocabulary of the greatest personalities of our literature. The Jókai Encyclopedia which processes most of Jókai’s vocabulary continues the series of these works. The first part of the paper is about the purpose and task of writers’ dictionaries, and then introduces some writer’s dictionaries such as the Jókai Dictionary and the Jókai Encyclopedia. The aim of the study is to demonstrate the usefulness of Jókai’s vocabulary and the way of creating words in school education by using the Jókai Encyclopedia. After this, the writer’s vocabulary and the way of creating words are analysed, taking the example material from Jókai’s primary school compulsory reading entitled Sons of the Stone-Hearted Man.

References

Adamikné Jászó Anna. 2015a. Jókai időszerűsége I. rész. Könyv és nevelés 17 (2): 72–88. Adamikné Jászó Anna. 2015b. Jókai időszerűsége II. rész. Könyv és nevelés 17 (3): 43–62.
Adamikné Jászó Anna. 2015c. Jókai időszerűsége III. rész. Könyv és nevelés 17 (4): 9–33.
Adamikné Jászó Anna. 2016. Jókai és a retorika . Budapest: Trezor.
Adamikné Jászó Anna. 2021. Humor és retorika az irodalomtanításban. Budapest: Anyanyelvápolók Szövetsége–IKU.
Benkő László. 1964. Írói szótár. In A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei I. 77–100. Szeged: Szegedi Tanárképző Főiskola.
Cserháthalápy Ferenc. 2020. Jókai tobzódott a szinonimák világában. https://kultura. hu/jokai tobzodott-a-szinonimak-vilagaban/ (2021. jún. 21.)
N. Dely Zsuzsa. 1969. A fiatal Jókai nyelve és stílusa: Nyelvtudományi Értekezések 64. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Fábián Pál. 1981. A XIX. század magyar nyelve és Jókai. In Az élő Jókai, szerk. Kerényi Ferenc – Nagy Miklós. 35–44. Budapest: Népművelési propaganda Iroda.
Füredi Mihály. 1982. Benkő László: Az írói szótár: A szépirodalmi nyelv és stílus lexikográfiái feldolgozása. 1979. Budapest: Akadémiai Kiadó. irodalomtörténeti Közlemények 86 (4): 493–497.
Fried István. 2005. Jókai és a világirodalom. In „Mester Jókai”: A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán. 13–31. Budapest: Ráció Kiadó.
Kálmán Béla. 1975. A magyar múlt idejű igealakok történetéből. In Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 140. sz.), szerk. Szathmári István – Ördög Ferenc. 117–124. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.
Kiss Margit. 2012. A digitális Mikes-szótár. Magyar Tudomány. http://www.matud.iif. hu/2012/03/04.htm (2021. máj. 12.)
Lőrincz Gábor. 2018. Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelv- oktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra. In Aranyul – magyarul, szerk. Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs. 71–94. Komárom: Selye János Egyetem.
Mártonfi Attila. 2014. Számítógép és írói szótár különös tekintettel a készülő József Attila-szótárra. Magyar Nyelv 110 (1): 30–46.
Nagy Miklós. 1995. Jókai-szótár 1–2. köt. Készítették: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda. Budapest: Unikornis Kiadó, 1994. irodalomtörténeti Közlemények 99 (1): 135–137.
Somogyi Géza. 1917. Ami még nincs, de kellene. Magyar Nyelvőr 46 (3–4): 104–108. Sőtér István. é. n. [1941]. Jókai Mór. Budapest: Franklin-Társulat.
Sőtér István szerk. 1965. A magyar irodalom története IV . Budapest: Akadémiai Kiadó. Szajbély Mihály. 2010. Jókai Mór . Pozsony: Kalligram.
Szegedy-Maszák Mihály – Veres András szerk. 2007. A magyar irodalom történetei II. Budapest: Gondolat Kiadó.
Tolnai Vilmos. 1925. Jókai és a magyar nyelv. Magyar Nyelv 85–100., 232–246.
Published
17. 05. 2021.
Section
Članci