PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF TEACHING PHONETICS

  • Béla ISTÓK
  • Sándor János TÓTH
  • Szilvia N. VARAGYA
Keywords: phonetics, vowels, consonants, mnemotechnics, didactics

Abstract

With the help of an online questionnaire (N = 101), this study examines the problems and possibilities of teaching phonetics. The study’s primary goal is to collect mnemonics (evocative words and sentences, pseudo-explanations) and recommend them to (future) teachers of Hungarian language, through which they can help their students memorise the classification of vowels and consonants in an easier and more interesting way. The research reveals that phonetics is one of the less popular topics of grammar among students who may think it is abstract, complicated and hardly applicable in real life. Most teachers believe that the complexity of knowledge base that students (of fifth grade) have to acquire is not in accordance with their age (maturity); hence, teaching the levels of language with a synthetic method (i.e. building up from base level) may be the reason why students become alienated from grammar.

Author Biography

Sándor János TÓTH

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
Komárom, Szlovákia

References

Adamikné Jászó Anna. 2001. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor Kiadó.
Antalné Szabó Ágnes. 2008. A helyesírási kultúra fejlesztésének régi-új technikái. Anyanyelv pedagógia. 1 (3–4). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128 (2021. jún. 24.)
Bóna Judit. 2008. A beszédtempó pedagógiai vonatkozásai. Anyanyelv-pedagógia 1 (1). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=16 (2021. jún. 25.)
Bóna Judit – Markó Alexandra. 2009. Hétköznapi fonetika – feladatjavaslatok a hangtan oktatásához. Anyanyelv-pedagógia 2 (1). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/ cikkek.php?id=152 (2021. júl. 15.)
Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia. 2020. Problémaalapú szemlélet az anyanyelvi nevelésben. In Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség, szerk. Istók Béla – Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs. 177–192. Komárom: Selye János Egyetem.
Istók Béla – Istók Ilona. 2020. Unalmas magyaróra – egyhangú IKT? Nyelvtani gyakor- latok PowerPointtal. In Stílus – variativitás – műfordítás: Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70 . születésnapjára, szerk. Lőrincz Gábor – Domonkosi ágnes. 133–150. Komárom: Selye János Egyetem.
Kassai Ilona. 1993. Gyorsult-e a magyar beszéd tempója az elmúlt 100–120 évben? In Beszédkutatás: Tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből, szerk. Gósy Mária – Siptár Ferenc. 62–69. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete.
Ludányi Zsófia – Domonkosi Ágnes. 2021. Die Rolle von Sprachtagebüchern im problembasierten Unterricht von Ungarisch als Muttersprache. Journal of Applied Technical and Educational Sciences jATES 11 (1): 44–65. DOI: 10.24368/jates. v11i1.239
Markó Alexandra. 2017. Hangtan. In Nyelvtan, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. 75–203. Budapest: Osiris Kiadó.
Markó Alexandra – Csapó Tamás Gábor – Deme Andrea – Bartók Márton – Gráczi Tekla Etelka. 2020. A magánhangzók lingvális képzési jegyeinek tanítása az arti- kulációs tapasztalat, a kutatási eredmények és az elméleti kategóriák tükrében. In A nyelv perspektívája az oktatásban, szerk. Ludányi Zsófi – Jánk István – Domonkosi Ágnes. 71–82. Eger: Líceum Kiadó. DOI: 10.17048/Pelikon2018.2020.71
Nyíri Kristóf. 2000. A gondolkodás képelmélete. Az ELTE BTK Filozófiai Intézete és Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja által 2000. október 5-én és 6-án rendezett Nyelv, megértés, interpretáció – A nyelv mint a kortárs filozófiai áramlatok közös prob- lémája című konferencián tartott előadás. http://mek.niif.hu/00500/00587/html/ (2021. jún. 24.)
Schirm Anita. 2013. A humor szerepe a nyelvészet oktatásában. In Sokszínű humor, szerk. Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta zsuzsanna. 50–58. Budapest: Tinta Könyvkiadó – ELTE Bölcsészettudományi Kar – Magyar Szemiotikai Társaság.
Schirm Anita. 2020. Új szövegtípusok a nyelvtantanításban – avagy hogyan szerettessük meg a nyelvtant a diákokkal? In Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyel- vűség, szerk. Istók Béla – Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs. 233–256. Komárom: Selye János Egyetem.
Szerdi Ilona. 2019. internetes nyelvhasználat és anyanyelvoktatás [PhD-értekezés]. Komárom: Selye János Egyetem.
Sz. n. 2013. A beszédhangok képzése. A magánhangzók képzése. A magánhangzótör- vények. Magyar nyelv műveltségi terület. 5 osztály. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. http://tamop2014.tok.elte.hu/dok/szakmai_anyagok/oravazlatok_tematervek_foglalkozasok/magyar_tt_beszedhangok_kepzese_maganhangzok_kepzese_maganhangzotorvenyek.pdf (2021. jún. 5.)
Wilson, Deirdre – Sperber, Dan. 2006. Relevanciaelmélet. Ford. Bárány Tibor. Helikon. irodalomtudományi Szemle 52 (4): 294–336.
Published
17. 05. 2021.
Section
Članci