BILINGUALISM IN THE TOWN OF SAĽA IN SLOVAKIA

  • Szabolcs SIMON
Keywords: bilingualism, bilingual informants, domain of language use, Hungarian speaking community in Slovakia, language competence

Abstract

The main aim of this thesis is to survey and study the bilingualism in the town of Saľa and its district in Slovakia. It is divided into two parts. The first is the theoretical part which offers an insight into the district´s history and present, as well as its ethnic nationalities, in particular Hungarians’ living in Slovakia. This is followed by the empirical part which shows the results of the research. The aim of the research was to examine the bilingualism in the district of Saľa together with the ethnic composition, nationality and language competences of the informants and their family members. Finally, the dialects were also observed, and the opinions of the informants regarding their values were mapped.

References

Cs. Nagy Lajos – N. Császi Ildikó. 2015. Magyar nyelvjárások. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Dohányos Róbert – Lelkes Gábor – Tóth Károly szerk. 2004. Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó.
Gyurgyík László. 2001. Népszámlálás: A szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években . Pozsony: Kalligram Kiadó.
Gyurgyík László. 2004. Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében (Mercurius Könyvek). Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
Gyurgyík László szerk. 2014. A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Kiss Jenő. 1995. Társadalom és nyelvhasználat: Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Kiss Jenő. 2003. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó.
Kiss Zita Margit. 2008. Mit ér a nyelv, ha magyar? In Nyelvek és kultúrák dialógusa. Apáczai-füzetek 3., szerk. Lőrincz Ildikó . 9–24. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar.
Korec, Pavol – Lauko, Viliam – Tolmáči, Ladislav – zubrický, Gabriel – Mičietová, Eva szerk. 1997. Kraje a okresy Slovenska. Pozsony: Q111.
Lampl Zsuzsanna. 2007. Magyarnak lenni: A szlovákiai magyarok értékrendje. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Lampl Zsuzsanna. 2012. A szlovákiai magyarok szociológiája . Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Lampl Zsuzsanna. 2018. A szlovákiai magyarok szociológiája . Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Lanstyák István. 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó – Kalligram Könyvkiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely.
Lanstyák István. 2018. Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda.
Menyhárt József – Presinszky Károly – Sándor Anna. 2009. Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem.
Mészáros Ilona. 2017. Szülőfalum Zsigárd. Dunaszerdahely: Valeur.
Misad Katalin. 2019. Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda.
Mrva Marianna – Szilvássy Tímea. 2011. Kétnyelvűség a dél-szlovákiai településeken. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13 (1): 37–58.
Presinszky Károly. 2011. A szlovákiai magyar nyelvjárások területi egységei. In Nyelv: Magyarok Szlovákiában VII. kötet, szerk. Szabómihály Gizella – Lanstyák István. 201–219. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Pusztay János. 2017. Anyanyelv kisebbségi és nemzetiségi helyzetben. In Anyanyelv és nemzeti jövő, szerk. Pomozi Péter. 58–68. Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.
Sándor Anna. 2004. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
Sándor Anna. 2011. A magyar nyelvjárások helyzete és kutatása Szlovákiában. In Nyelv: Magyarok Szlovákiában VII. kötet, szerk. Szabómihály Gizella – Lanstyák István. 181–192. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Simon Szabolcs. 2010a. Nyelvi szondázások. 36–63. Dunaszerdahely: Lilium Aurum Kiadó.
Simon Szabolcs. 2010b. A magyar és a szlovák nyelv választása három szlovákiai magyar településen. In Nyelvi szondázások, szerk. Uő. 104–122. Dunaszerdahely: Lilium Aurum Kiadó.
Simon Szabolcs. 2017. Nyelvi változók a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. In Kétnyelvűség térben és időben, szerk. Misad Katalin . 106–126. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület.
Simon Szabolcs. 2020. Kétnyelvűség, nyelvi tájkép a szlovákiai Komárom városában. Hungarológiai Közlemények 51 (3): 13–30.
Sorbán Angella. 2014. Nyelv(ek) és identitás: Adalékok a kétnyelvűség és az identitás kérdésköréhez kisebbségi helyzetben. In A nyelv közösségi perspektívája, szerk. Magyari Sára – Bartha Krisztina. 16–26. Nagyvárad–Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület – Partium Kiadó.
Süle, Peter – Nagy Róbert – Brúder, Tomáš red. 2005. Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec: PS-LINE.
Vadkerty Katalin. 2002. A kitelepítéstől a reszlovakizációig. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
Published
17. 05. 2021.
Section
Članci