THE APPEARANCE OF THE VERSE NOVEL AND THINKING ABOUT THE GENRE IN THE HISTORY OF HUNGARIAN LITERATURE

  • Lenke KOCSIS
Keywords: verse novel, history of genre, history of genre, literary science

Abstract

The history of the creation and development of genres, the development and spread of a genre is generally one of the difficult to trace phenomena. One can talk about linearly developing and easily transparent processes only in exceptional cases, yet more likely about breakpoints that can in some ways be regarded as decisive. In the case of the verse novel, at least as regards Hungarian literature, the breaking and turning points that have led to the emergence of the existing views of the genre are clearly reviewable. The study takes into account the historical stand points which in some respects are important for the spread and recognition of the verse novel as a genre, and also, the development of thinking about it.

Author Biography

Lenke KOCSIS

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola
Újvidék, Szerbia

References

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. 1867. A Kisfaludy-Társaság kiadványai 1860-tól 1867. február 5-éig. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új Folyam 3 (1865–1867). Buda: Kisfaludy Társaság. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/KisfaludyTarsasagEvlapjai_1865-1867/?pg=72&layout=s (2021. máj. 25.)
Addison, Catherine. 2017. A Genealogy of the Verse Novel. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Alexander, Joy. 2005. The Verse-novel: A New Genre. Children’s Literature in Education. 36 (3): 269–283.
Arany János. 1952. Arany János összes művei III. – Elbeszélő költemények. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Asztalos Emese. 2013. „Verses regény” – egy fogalom története a 19. században. Irodalomismeret (2): 73–80.
Babits Mihály. 1979. Az európai irodalom története. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Benedek Marcell szerk. 1965. Magyar irodalmi lexikon III. S–Z. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Bögös László – Kovács Endre. 1994. verses regény. Szerdahelyi István főszerk. Világirodalmi lexikon 16. U–Vidz. 646–647 . Budapest: Akadémiai Kiadó.
Brisits Frigyes. 1958. Toldy Ferenctől Gyulai Pálig. Irodalomtörténet (3–4): 374–388. https://epa.oszk.hu/02500/02518/00163/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1958_03-04_374-388.pdf (2021. máj. 25.)
Byron, George Gordon. 1906. Don Juan. Ford., bev. Ábrányi Emil. Budapest: Lampel. https://mek.oszk.hu/10700/10767/10767.htm#2 (2021. máj. 25.)
Cadden, Mike. 2011. The Verse Novel and the Question of Genre. In The Alan Review. Fall 21–27. https://www.academia.edu/28291157/The_Verse_Novel_and_the_Question_of_Genre (2021. máj. 25.)
Eisemann György. 2007. Népiesség és klasszicitás – 1857: Gyulai Pál: Egy régi udvar- ház utolsó gazdája. Szegedy-Maszák M. – Veres A. szerk. A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig. 540–547. Budapest: Gondolat.
Fővárosi Lapok. 1873. Akadémiai Tárcák. Fővárosi Lapok, okt. 8. 10 (231): 1004–1005. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FovarosiLapok_1873_10/?pg=8&layout=s (2021. máj. 25.)
Gintli Tibor szerk. 2016. Magyar irodalom [digitális kiadás]. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/dokumentum/mirod 1/ (2021. máj. 25.)
Greguss Ágost. 1863. Greguss Ágost titkári jelentése. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új Folyam 1 (1860–1863). 40–49. Buda: Kisfaludy Társaság. https://adtplus.arcanum. u/hu/view/KisfaludyTarsasagEvlapjai_1860-1863/?pg=44&layout=s (2021. máj. 25.)
György Lajos. 1946. A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai. Kolozsvár: EME.
Győri János – Szabó Kálmán. 1994. verses regény. Szerdahelyi István főszerk. Világirodalmi lexikon 16. U–Vidz. 646. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gyulai Pál. 1855. Szépirodalmi szemle. In Uő: 1908. Kritikai dolgozatok 1854–1861. 69–240. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Hegedüs Géza. 1994. verses regény. Szerdahelyi István főszerk. Világirodalmi lexicon 16. U–Vidz. 646. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Hölgyfutár. 1862. 13 (33): https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Holgyfutar_1862_13- 1/?query=SZO%3D(verses%20reg%C3%A9ny)%20AND%20DATE%3D(1850)&pg=261&layout=s (2021. máj. 25.)
Imre László. 1975. Kiss József verses regényei. Studia Litteraria XIII. 97–112. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
Imre László. 1977. Vajda János és a magyar verses regény. Studia Litteraria XV. 63–82. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
Imre László. 1980. Byron Don Juan-ja és a magyar verses regény. Studia Litteraria XVIII. 55–92. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
Imre László. 1982. Ady Endre verses regénye. Literatura (1): 428–439. http://real-j. mtak.hu/1441/ (2021. máj. 25.)
Imre László. 1983. „A könnyelmű forma tetszik, ha lelkem bujában nevet” (A Bolond Istók második éneke). Studia Litteraria XXI. 123–147. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
Imre László. 1990. A magyar verses regény. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Imre László. 2016. A XIX. század Tamás Attila irodalomtudományi életművében. Alföld (6): 25–30.
Jankovics József. 2009. A magyar verses regény kezdetei, avagy a kánonból kiiktatott barokk költő – 1664: Megjelenik a Márssal társalkodó Murányi Vénus. https:// irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/C4FwAlk3RaCdvyR1VOI84w (2021. máj. 25.)
Jastrzębska, Jolanta. 2007. A Porábúl megéledett Főnix mint verses regény. Szentmártoni Szabó G. szerk. A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötöd-félszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján. Sárospatak, 2004. május 26–29. című tudományos konferencián elhangzó előadás kézirata. 299–307. Budapest: Universitas.
Kaszap-Asztalos Emese. 2018. A művészet enthusiastája: Petrichevich Horváth Lázár – Egy pályakép kultúratudományos perspektívái (Doktori értekezés). https://btk. ppke.hu/uploads/articles/7430/file/Kaszap_Asztalos_%20Emese_disszertacio(1). pdf (2021. máj. 25.)
Klaniczay Tibor. 1964. A magyar nyelvű lovagi epika. K. T. szerk. A magyar irodalom története 1600-ig. 94–99. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Morvay Győző. 1913. Függelék. Byron Magyarországon. In Koeppel, Emil. Byron Ford. Esty Jánosné. 295–383. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Nagy Levente. 2000. Időszerkezet és individuumszemlélet három 17. századi magyar eposzban (Szigeti veszedelem, Kemény János emlékezete, Rákóczi-eposz). Irodalomtörténeti Közlemények (1–2): 197–223.
Pál József szerk. 2016. Világirodalom [digitális kiadás]. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/dokumentum/virod 1/ (2021. máj. 25.)
Péter Mihály. 1999. „Pár tarka fejezet csupán...” – Puskin „Jevgenyij Anyegin”-je a magyar fordítások tükrében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Petrichevich Horváth Lázár. 1837. Élettörténet: Töredékek Byron lord életéből. Illy czimu kéziratból: Byron lord élete és művei. – Eredeti hitelesb kútfők után dolgozta Petrichevich Horváth Lázár. III. Szakasz. In Regélő Pesti Divatlap 5 (82): 649–652.
Petrichevich Horváth Lázár. 1838a. Mutatvány Petrichevich Horváth Lázár illy czímű kéziratából: Byron lord’ élete és munkái. Rajzolatok a Társasélet és Divatvilágból 4 (11): 84–87.
Petrichevich Horváth Lázár. 1838b. Mutatvány Petrichevich Horváth Lázár illy czímű kéziratából: Byron lord’ élete és munkái (Folytatás). Rajzolatok a Társasélet és Divatvilágból 4 (12): 89–92.
Politikai Ujdonságok. 1862. 8 (10): https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PolitikaiU jdonsagok_1862/?query=SZO%3D(verses%20reg%C3%A9ny)%20AND%20 DATE%3D(1850--)&pg=152&layout=s (2021. máj. 25.)
Sebők Orsolya. 2014. A hazai verses regény műfaj kialakulásáról. Milbacher Róbert szerk. Előzetes kérdések – Rohonyi Zoltán emlékkönyv. 108–117. Pécs: Kronosz Kiadó.
Szépirodalmi Figyelő. 1862. 2 (19): https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_ SzepIrodalmiFigyelo_1861-1862_1/?query=SZO%3D(verses%20reg%C3% A9ny)%20AND%20DATE%3D(1850--)&pg=305&layout=s (2021. máj. 25.)
Szerb Antal. 1958. Magyar irodalomtörténet. Budapest: Magvető Könyvkiadó. Szerb Antal. 1989. A világirodalom története. Budapest: Magvető Könyvkiadó.
Szerdahelyi István. 1994. verses regény. Sz. I. főszerk. Világirodalmi lexikon 16. U– Vidz, 647. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Szerdahelyi István. 1995. Irodalomelméleti enciklopédia. Budapest: Eötvös J. Kvk.
Tamás Attila. 1965. A magyar verses regény és a műfaj néhány sajátsága. Irodalomtörténeti Közlemények (3): 306–322.
Tamás Attila. 1998 [1964]. Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Térey János. 2010. Protokoll. Budapest: Magvető Kiadó.
Toldy Ferencz. 1854a. A m. költészet folytatott története. Toldy Ferencz egyetemi előadásaiból. Ötödik előadás, június 12. Pesti Napló 5 (1292).
Toldy Ferencz. 1854b. A m. költészet folytatott története. Toldy Ferencz egyetemi előadásaiból. Tizenkettődik előadás. Pesti Napló 5 (1387).
Toldy Ferencz. 1854c. A m. költészet folytatott története. Toldy Ferencz egyetemi előadásaiból. Tizenharmadik előadás. Pesti Napló 5 (1399).
Tóthfalusi István. 1975. Byron világa. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Turóczi-Trostler József. 1961. A magyar irodalom európaizálódása. T.-T. J. Magyar irodalom – Világirodalom: Tanulmányok II. 5–63. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Ungvári Tamás. 1996. Poétika. Budapest: Maecenas.
Verbőczy István. 1878. Költészettan. Pécs: Madarász Nyomda.
Voinovich Géza. 1926. Gyulai Pál emlékezete. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. http://real-eod.mtak.hu/3744/1/MTA_Konyvek_431902_000824727. pdf (2021. máj. 25.)
Weste, Linda. 2014. Verse Novel Research And Reception. In The Twenty-First Century. New Scholar: An International Journal Of The Humanities, Creative Arts And Social Sciences 3 (2): 113–124. https://www.academia.edu/14595859/Verse_Novel_Research_and_Reception_in_the_Twenty-First_Century?auto=download (2021. máj. 25.)
Published
15. 12. 2021.
Section
Članci