LONGITUDINAL RESEARCH ON BILINGUALISM (FROM 1990 TO 2021)

  • Anna BORBÉLY
Keywords: bilingual community, bilingual individual, change survey, repeated research, Romanians in Hungary

Abstract

In this paper a longitudinal research will be presented, which aimed to explore the complexity and temporal dynamics of bilingualism. The data were collected in Kétegyháza, a Romanian settlement in Hungary, during four fieldworks (in 1990, in 2000, in 2010, and in 2021). The analysis of the data was carried out in the framework of theoretical and methodological development of sociolinguistics. The corpus, built up over thirty years, contains a total of 408 documented units. Within this, audio recordings were made with 20 people from 1990 four times (this means 80 documented units). The presented results refer to bilingualism and related social changes registered in the past three decades.

Author Biography

Anna BORBÉLY

HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
Budapest, Magyarország

References

Bartha Csilla. 1999. A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bastardas-Boada, Albert. 2014. Linguistic Sustainability for a Multilingual Humanity. Darnioji daugiakalbystė/Sustainable Multilingualism 5. http://dx.doi. org/10.7220/2335-2027.5.5134 (2023. febr. 15.)
Borbély Anna. 2001. Nyelvcsere: Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi romá- nok közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztály.
Borbély Anna. 2002. A nyelvjárási és a sztenderd változatok előfordulása a kétegyházi román iskola felső tagozatos diákjainak szókincsében. In IV. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, 2001. augusztus 23–25., szerk. Szabó Géza – Molnár Zoltán – Guttman Miklós. 78–85. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék.
Borbély, Ana. 2013. Limbă română şi identitate românească în Ungaria: Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Dürer Nyomda Kft.
Borbély Anna. 2014. Kétnyelvűség – Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Budapest: L’Harmattan Könyvkiadó.
Borbély, Anna. 2015a. Studying sustainable bilingualism: comparing the choices of languages in Hungary’s six bilingual national minorities. International Journal of the Sociology of Language (236): 155–179.
Borbély Anna. 2015b. Egyéni fenntartható kétnyelvűség. Nyelvtudományi Közlemények (111): 9–35.
Borbély Anna. 2016. Pozitív nyelvészet és nyelvi változatosság: Esettanulmány az élethosszig tartó tévhitekről és ezek nyelvhasználati következményeiről. In Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira: Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. előadásaiból II., szerk. Kozmács István – Vančo Ildikó. 67–87. Lakitelek: Antológia Kiadó.
Chambers, Jack K. 2009. Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and Its Social Significance. Revised Edition, Wiley-Blackwell. Singapore: Utopia Press Pte Ltd.
Coulmas, Florian. 2006. Sociolinguistics: The study of speakers’ choices (2nd edn). Cambridge: Cambridge University Press.
Eckert, Penelope. 1997. Age as a sociolinguistic variable. In The Handbook of Sociolinguistics, ed. Coulmas, Florian. 151–167. Oxford: Blackwell.
Eckert, Penelope. 2012. Three waves of variation study. Annual Review of Anthropology (41): 87–100.
Fishman, Joshua A. 1965/2000. Who speaks what language to whom and when? Linguistique (2): 67–88. In The Bilingualism Reader, ed. Li Wei. 89–106. London – New York: Routledge.
Fishman, Joshua A. 1971. The sociology of language: An interdisciplinary social science approach to language in society. In Advances in the sociology of language, Vol. I, ed. Fishman, Joshua A. 217–404. The Hague: Mouton.
Gal, Susan. 1978. Peasant men can’t get wives: Language Change and Sex Roles in a Bilingual Community. Language in Society (7): 1–16.
Gal, Susan. 1979. Language Shift: Social determinants of linguistic change in bilingual Austria. New York: Academic Press.
Gal, Susan. 2018. Szociolingvisztikai differenciáció. In A nyelv politikája: Nyelvi antropológiai tanulmányok, Susan Gal válogatott tanulmányai magyar nyelven, szerk. Vančo Ildikó – Kozmács István. 101–126. Nitra/Nyitra: Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre Fakulta Stredoeurópskych Štúdií/Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.
Göncz Lajos. 1985. A kényelvűség pszichológiája: A magyar–szerbhorvát kétnyelvűség lélektani vizsgálata. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Grosjean, François. 1982. Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Grosjean, François. 1995. A psycholinguistic approach to code-switching: The recognition of guest words by bilinguals. In One speaker, two languages: Cross-disciplinary perspectives on code-switching, eds. Milroy, Lesley − Muysken, Pieter. 259−275. Cambridge: Cambridge University Press.
Grosjean, François. 2004. 2. Studying Bilinguals: Methodological and Conceptual Issues. In The Handbook of Bilingualism, eds. Bhatia, Tej K. – Ritchie, William C. 32–63. Malden, MA, USA–Oxford, UK–Victoria, Australia: Blackwell Publishing.
Gumperz, John J. 1970. Verbal strategies in multilingual communication. In Bilingualism and language contact, ed. Alatis, J. Washington, DC: Georgetown University Press.
Gumperz, John J. 1982. Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
Hamers, Josiane F. – Blanc, Michel H. A. 1989/2000 (2nd edn). Bilinguality and Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.
Hammersley, Martyn – Atkinson, Paul. 1983. Ethnography: Principles in practice. London: Tavistock.
Haugen, Einar. 1950. The analysis of linguistic borrowing. Language (26): 210−231.
Joó István. 2010. A kisebbségi önkormányzatiság visszásságai. Archívum–mno, http:// mno.hu/migr_1834/a_kisebbsegi_onkormanyzatisag_visszassagai-224310 (2023.febr. 15.)
Kontra Miklós. 1987. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Kutatócsoport. 1987. július 5. Sokszorosított anyag.
Kontra Miklós. 1990. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Budapest: Az MTA Nyelvtudományi Intézete, Linguistica series A, Studia et Dissertationes, 5.
Kontra Miklós szerk. 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó.
KSH: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_04/. (2023. febr. 15.)
Labov, William. 1982. Objectivity and commitment in linguistic science. Language in Society (11): 165–211.
Labov, William. 1988. A nyelvi változás és változatok: Egy kutatási program terepmunka-módszerei. Szociológiai Figyelő (4): 22–48.
Labov, William. 1994. Principles of Linguistic Change. Volume 1: Internal Factors. Oxford, UK–Cambridge, USA: Blackwell.
Le Page, Robert B. 1986. Acts of identity. English Today (8): 21–24.
Oláh Attila. 2012. A pszichológia napos oldala. Magyar Pszichológiai Szemle (1): 3–11.
Pavlenko, Aneta – Blackledge, Adrian eds. 2004. Negotiation of identities in multilingual contexts. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Réger Zita. 1980. Vizsgálatok a cigánygyermekek magyar nyelvi oktatása-nevelése köréből II. Pécs: Sokszorosított anyag.
Réger Zita. 1988. A cigány nyelv: kutatások és vitapontok: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből IV. 155–178. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Sankoff, Gillian. 2006. Age: apparent time and real time. In The encyclopedia of language and linguistics (2nd edn), ed. Brown, K. 110–116. Oxford: Elsevier.
Saramandu, Nicolae. 1996. Lingvistică integrală: Interviu cu Eugen Coşeriu realizat de Nicolae Saramandu. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române.
Silverstein, Michael. 2003. Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life. Language and communication (23): 193–229.
Weinreich, Uriel. 1953. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of Linguistic Circle of New York − Number 1.
Woolard, Kathryn. 2008. Language and identity choice in Catalonia: the interplay of contrasting ideologies of linguistic authority. In Lengua, nación e identidad: La regulación del plurilingüismo en España y América Latina, eds. Süselbeck, K. – Mühschlegel, U. – Masson, P. 303–323. Frankfurt am Main/Madrid: Vervuert/Latinoamericana.
Published
24. 11. 2023.
Section
Članci