SCRIPTS OF ORAL LIFE STORIES

  • Boglárka LAKI Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, Szerbia
Keywords: life story, script, dominant and optional elements, spoken language, cognitive linguistics

Abstract

One of the main research topics in cognitive linguistics is the relationship between language and mind, that is, mental processes. Cognitivists have pointed out that our knowledge is stored in knowledge patterns and schemes. This paper uses the script theory to point out that oral life stories are also organized on the basis of cognitive schemes. This means that they have their life story scripts. In life stories one can distinguish both dominant elements, which are the frame of almost all life stories, and optional items.

References

Andó Éva. 2006. A beszélt nyelvi történetmondások elemzésének kognitív és funkcionális szempontjai. In Szöveg és típus, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. 113–156. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Boda István Károly–Porkoláb Judit. 2008. A forgatókönyv helye a tudásfajták rendszerében. In A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Officina Textologica 14., szerk. Dobi Edit. 11–24. Debrecen: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék.
Dobi Edit. 2008. A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájához. In A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Officina Textologica 14., szerk. Dobi Edit. 25–36. Debrecen: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék.
Laki Boglárka. 2012. Önéletrajzi emlékezet és időszerkezet az élettörténetekben. Hungarológiai Közlemények (3): 42–62.
Niedermüller Péter. 1988. Élettörténet és életrajzi elbeszélés. Ethnographia (3–4): 376–389.
Nothdurft, Werner. 1986. Das Muster im Kopf? Zur Rolle von Wissen und Denken bei der Konstitution interaktiver Muster. In Kommunikationstypologie. Handlungsmuster, Textsorten, Situationstypen, szerk. W. Kallmeyer. 92–116. Düsseldorf: Schwann.
Pataki Ferenc. 1997. Az önéletírás „dramaturgiája”: Az élettörténeti forgatókönyvek. Pszichológia (17): 339–389.
Pataki Ferenc. 2001. Élettörténet és identitás. Budapest: Osiris.
Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma szerk. 2004. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. (Fogalmi sémák). Officina Textologica 10. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Savić, Svenka–Mitro, Veronika szerk. 2006. Vajdasági magyar nők élettörténetei. Újvidék: Futura Publikációk és Női Stúdiumok és Kutatások.
Schank, Roger C.–Abelson, Robert P. 1977. Scripts, plans, goals and understanding. Erlbaum: Hillsdale.
Schank, Roger C. 1999/2004. Dinamikus emlékezet. A forgatókönyv-elmélet újraértelmezése. Budapest: Vince.
Tolcsvai Nagy Gábor. 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci