A FEW WORDS ON TEACHING ‘STYLISTIC ’ VARIETIES OF HUNGARIAN AS A MINORITY LANGUAGE

  • Gábor LŐRINCZ
Keywords: style, textbook, education, bilingualism, Hungarian minority languages

Abstract

It is a well-known fact that bilingualism and diglossia are both simultaneously characteristic for communities using variants of Hungarian as a minority language. This can be most notably seen in their use of vocabulary. Nevertheless, with a few exceptions, neither majority nor minority Hungarian language teaching pays due attention to this phenomenon; and when it does, it does it in a condemning or stigmatising way. Regrettably, textbooks also follow this trend, that is, language use differing from the standard is stigmatised and considered norm-breaking, which is very harmful for both majority and minority language users. The aim of this paper is to analyse parts of two minority Hungarian textbooks where bilingualism and diglossia are treated regarding aspects of style - either explicitly or implicitly. By this, the paper draws attention to possibilities that may help, at least the minority Hungarian communities, to be more acceptable of their own language use.

References

Antalné Szabó Ágnes. 2017. A tankönyvi szövegek kreatív és interaktív feldolgozása. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai Kutatócsoport 7. Nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai, szerk. Lőrincz Julianna– Simon Szabolcs. 32–47. Komárom: Selye János Egyetem.
Beregszászi Anikó–Csernicskó István. 2004. Kárpátaljai szójegyzék. (Az ÉKsz.2-ben megjelent kárpátaljai szavak és szójelentések.) In …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. 137–138. Ungvár: PoliPrint.
Eőry Vilma. 2007. Határtalanítás a magyarországi szótárakban. In Nyelv, nemzet, identitás I. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22–26.) nyelvészeti előadásai, szerk. Maticsák Sándor. 27–32. Budapest–Debrecen: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság.
Jakab István. 2005. Eretnek gondolatok a megújított Magyar értelmező kéziszótár lapozgatása közben. Irodalmi Szemle (3): 63–69.
Lanstyák István. 2004. Szlovákiai magyar vonatkozású szócikkek a Magyar értelmező kéziszótár átdolgozott kiadásában. In Tanulmányok a kétnyelvűségről II., szerk. Lanstyák István–Menyhárt József. 166–211. Pozsony: Kalligram Kiadó.
Lanstyák István. 2006. A kölcsönszavak rendszerezéséről. In Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. 15–56. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
Lanstyák István. 2010. Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia. In Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában, szerk. Beke Zsolt–Lanstyák István–Misad Katalin. 117–145. Pozsony: Stimul.
Lanstyák István. 2014. Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. Pozsony: Koméniusz Egyetem.
Lőrincz Gábor. 2017. A Czuczor–Fogarasi-szótár csallóközi tájszavainak felhasználhatósága a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai Kutatócsoport 7. Nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai, szerk. Lőrincz Julianna–Simon Szabolcs. 111–123. Komárom: Selye János Egyetem.
Lőrincz Julianna. 2015. A stilisztikai terminológia a szlovákiai magyar anyanyelvkönyvekben. In A tudományoktól a művészetekig. Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból, szerk. Zimányi Árpád. 96–103. Eger: Líceum Kiadó.
Rajsli Ilona. 2011. Kódváltás a vajdasági magyarok nyelvhasználatában. Hungarológiai Közlemények (4): 108–120.
Sándor Klára. 1995. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. Régió (4): 121–148.
Sólyom Réka. 2012. Vajdasági magyar nyelv és stílus. A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban. Hungarológiai Közlemények 13 (1): 31–41.
Verécze Viktória. 2011. Nyelvtantanítás – társas-kognitív nyelvészeti alapon. Budapest: Záródolgozat. Kézirat.

Vizsgált tankönyvek
Bolgár Katalin–Bukorné Danis Erzsébet. 2012. Magyar nyelv az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
Perdukné Lator Ilona–Braun Éva. 2009. Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára. ЛЬВІВ: »СВІТ«.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci